direct naar inhoud van 6.4 Bestemmingsregels
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

6.4 Bestemmingsregels

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. In het bestemmingsplan komen de onderstaande bestemmingen voor.

Detailhandel (Artikel 3)

De supermarkten zijn mogelijk gemaakt middels een aanduiding 'supermarkt' binnen de bestemming Detailhandel. Daarnaast is ondersteunende horeca toegestaan. Daarnaast zijn bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water en nutsvoorzieningen toegestaan.

Uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwen toegestaan. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is weergegeven.

Verkeer - Verblijfsgebied (Artikel 4)

Het parkeerterrein en de laad en losvoorzieningen zijn in het bestemmingsplan voorzien van de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming zijn naast parkeervoorzieningen ook voorzieningen ten behoeve van verblijf toegestaan, zoals groen, water en speelvoorzieningen. Binnen de bestemming zijn bouwwerken toegestaan tot een bouwhoogte van 4 m. In de regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, waarmee het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het bestemmingsplan en gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan met een maximum oppervlak van 25 m² en een bouwhoogte van 5 m.

Waarde - Archeologie (Artikel 5)

Het plangebied van het bestemmingsplan kent een hoge verwachtingswaarde ten aanzien van archeologie. Ter bescherming van deze waarde is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie opgenomen. Op deze gronden worden extra regels gesteld aan het bouwen en uitvoeren van werken ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning bebouwing toestaan, mits aangetoond wordt dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, of niet worden geschaad door de bouwwerkzaamheden.

Bouwen of het uitvoeren van werkzaamheden is uitsluitend toegestaan indien middels een rapport de archeologische waarden van de locatie voldoende zijn vastgesteld en de archeologische waarden niet worden geschaad of de mogelijke schade wordt voorkomen door voorschriften of beperkingen te verbinden aan de omgevingsvergunning voor bouwen, het doen van opgravingen of de bouwactiviteiten worden begeleid door een archeologische deskundige.