direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. verblijfsvoorzieningen;
 • f. beeldende kunstwerken;
 • g. geluidswerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 4 m.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m²;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • c. de ontheffing mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
 • d. de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het gebruik van de gronden ten behoeve van detailhandel is niet toegestaan;
 • b. opslag van goederen is niet toegestaan.