direct naar inhoud van 5.4 Bodem
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

5.4 Bodem

Beleid en normstelling

Ingeval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, dient op grond van het Besluit omgevingsrecht een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Onderzoek en conclusie

In het kader van de planontwikkeling is een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek is opgenomen Bijlage 2. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een lichte verontreiniging. In de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen van puin aangetroffen. Op het maaiveld en in het opgeboord materiaal zijn zintuigelijk geen asbesthoudende materialen aangetroffen. De bovengrond is licht verontreinigd met kobalt, kwik, lood en PCB, maar niet verontreinigd met andere zware metalen, PAK of minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, maar niet met andere zware metalen, vluchtige aromaten, VOCI of minerale olie.

Vanwege de lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarden (bodem) en streefwaarden (grondwater) kan de locatie niet als onverdacht worden aangemerkt. Echter de gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem niet noodzakelijk is.

De bodemkwaliteit levert geen belemmeringen ten aanzien van de toekomstige functie.