direct naar inhoud van 5.3 Verkeer en parkeren
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

5.3 Verkeer en parkeren

Verkeersgeneratie

De uitbreiding van Albert Heijn en de nieuwbouw van Aldi zal leiden tot extra verkeer. De verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van kencijfers uit publicatie 272 (CROW). Hierbij is uitgegaan van een ligging in de 'schil rondom centrum' en een uitbreiding van m² bruto vloeroppervlak (bvo).

Albert Heijn wordt uitgebreid van 1.450 m² bvo naar 2.000 m² bvo. Dit betekent een toename van 550 m² bvo. De oppervlakte van de nieuwe Aldi zal circa 1.050 m² bvo bedragen. Aan de hand van deze toenames is de extra verkeersgeneratie berekend.

Tabel 5.1 verkeersgeneratie

  kencijfer
(weekdagetmaal)  
oppervlakte   verkeersgeneratie per weekdagetmaal   verkeersgeneratie per
werkdagetmaal*  
Aldi
per 100 m² bvo  
99,9   1.050 m²   1.049 mvt/etmaal   1.258 mvt/etmaal  
fullservice-supermarkten per 100 m² bvo   82,3   550 m²   450 mvt/etmaal   540 mvt/etmaal  

*Een weekdag kan omgerekend worden naar werkdag door de kengetallen te vermenigvuldigen met 1,2.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale verkeersgeneratie circa 1.800 mvt/werkdagetmaal zal bedragen. In deze berekening is overigens geen rekening gehouden met gecombineerde bezoeken en de bestaande verkeersgeneratie van de Van Waverenlocatie. In praktijk zal de verkeersgeneratie dus lager zijn.

Het parkeerterrein wordt ontsloten vanaf de Doortocht, deze weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Via de Doortocht wordt aangesloten op de hoofdinfrastructuur van Bodegraven. Hiermee is de locatie goed bereikbaar.

Op dit moment bedraagt de intensiteit op het drukste deel van de Doortocht ongeveer 5.500 mvt/werkdagetmaal. Inclusief de uitbreidingen zal de intensiteit circa 7.300 mvt/etmaal gaan bedragen. De acceptabele capaciteit van een gebiedsontsluitingsweg bedraagt maximaal 15.000 mvt/etmaal. Dit betekent dat er voldoende capaciteit is om het extra verkeer snel en veilig af te wikkelen.

Parkeervraag

Het toevoegen van extra winkeloppervlak zal leiden tot extra parkeerdruk. Normaal gesproken wordt bij de berekening van parkeerbehoefte gebruikgemaakt van de normen van CROW. Deze normen gaan uit van 2,5 tot 4 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. In onderhavig geval zijn partijen voor de functie supermarkt uitgegaan van een parkeereis van minimaal 5,0 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Hierdoor zal een ruimer aanbod aan parkeerplaatsen worden gerealiseerd wat ten goede komt aan het gebruik van het parkeerterrein. In onderstaande tabel is de parkeerbehoefte van de bestaande Albert Heijn berekend. Tevens is berekend wat de parkeerbehoefte is in de toekomstige situatie. In beide situaties is de parkeerbehoefte van de locatie Bos en het parochiehuis meegenomen. (Hiervoor gelden parkeernormen van 1,4 respectievelijk 3,0 pp/100 m² bvo.)

  soort
 
aantal m² bvo   norm per
100 m² bvo  
aantal benodigde
parkeerplaatsen  
huidige situatie   supermarkt AH   1.450   5,0   72,50  
  locatie Bos   225   1,4   3,15  
  parochiehuis   400   3,0   12,00  
  totaal       88  
         
toekomstscenario   supermarkt AH   2.000   5,0   100,00  
  supermarkt Aldi   1.050   5,0   52,50  
  locatie Bos   225   1,4   3,15  
  parochiehuis   400   3,0   12,00  
  totaal   3.220   4,0   168  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de toekomstige situatie 168 parkeerplaatsen nodig zijn. Op het bestaande parkeerterrein zijn 127 parkeerplaatsen beschikbaar. Dit betekent een tekort van 41 parkeerplaatsen.

Het parkeerterrein zal worden heringericht, hier zullen 166 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De gemeente acht dit aantal parkeerplaatsen voldoende, mede gelet op het aantal aanwezige parkeerplaatsen in de omgeving (Doortocht).