direct naar inhoud van 5.7 Luchtkwaliteit
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.7 Luchtkwaliteit

Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de luchtkwaliteit in beschouwing te worden genomen. Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In de NSL worden ook nieuwe ontwikkelingen overwogen. Plannen die binnen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet 'in betekenende mate' (nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaarden te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij een plan sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van bestuur (AMvB)-nibm. Hierin is bepaald dat nadat het NSL of een programma voor de regio is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 microgram per m3 stikstofdioide (NO2) of fijnstof (PM10). Op 15 november 2007 is wet- en regelgeving in werking getreden die tezamen bekend staat onder de naam 'Wet luchtkwaliteit' . De normen zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn luchtkwaliteit.

Zowel in het Wijzigingsplan Randenburg Fase 1 en 2 (2007) als in het Bestemmingsplan "Sierteelt Randenburg" (2010) is vastgesteld dat de luchtkwaliteit in en om het plangebied aan de normen voldoet. Gezien de aard van de onderhavige planontwikkeling (sierteeltbedrijf in open grond), betreft het een project die volgens de wet behoort tot de categorie "niet in betekende mate". Dat wil zeggen dat dit project minder dan 3% bijdraagt aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof of stikstofdioxide. Voor dergelijke projecten is geen luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk. Dit conform de “Regeling niet in betekende mate (luchtkwaliteitseisen) d.d. 31 oktober 2007”, waar in artikel 2 en in bijlage 1A staat dat akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt hiertoe behoren.