direct naar inhoud van 5.6 Geluid
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.6 Geluid

De Wet Geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. In de Wgh is bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)zone aanwezig is. Indien binnen deze zone geluidsgevoelige objecten of bestemmingen liggen, zal een akoestisch onderzoek uitgevoerd dienen te worden naar de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten of naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen.

Aangezien er geen geluidgevoelige bestemmingen (bedrijfswoningen) op de onderhavige locatie worden gerealiseerd, hoeft er geen akoestisch onderzoek plaats te vinden. Als zodanig zijn er geen knelpunten voor de beoogde planontwikkeling.