direct naar inhoud van 5.5 Flora en fauna
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

5.5 Flora en fauna

In 2005 is door Grontmij de rapportage Natuurtoets Sierteeltcomplex Randenburg te Reeuwijkopgesteld. In die natuurtoets is toen vastgesteld dat het sierteeltcomplex gerealiseerd zou kunnen worden, mits compensatie zou worden geboden voor een aantal aangetroffen soorten. Vervolgens is het Compensatieplan Sierteeltcomplex Randenburg opgesteld (Grontmij, 2005). De compensatie bestond uit het realiseren van een natuurgebiedje met waterpartijen aan de westkant ter hoogte van de Henegouwerweg (N207) geschikt voor de groene glazenmaker, krabbescheer, veenmol, kneu en graspieper. Tevens zijn in het kader van deze compensatie aan de oostzijde ter hoogte van de Randenburgerweg drie akkers gerealiseerd met een natuurlijke inrichting. Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vleermuizen. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage Vleermuisinventarisatie Randenburg (A.J. Haarsma, Zoogdiervereniging VZ, 2006). Aan hand van deze deze rapportage zijn bomen aangeplant langs de Gouwedreef, dit om een migratieroute van vleermuizen mogelijk te maken.

Op basis van bovengenoemde onderzoeksrapportages met de daarin voorgestelde maatregelen is vervolgens door het ministerie van LNV ontheffing verleend voor de planontwikkeling van het sierteeltgebied (besluit FF/75C/2006/0041 van 25 augustus 2006). Deze ontheffing was geldig van 26 augustus 2006 tot en met 31 januari 2011.

Voor het onderhavige plangebied van de uitbreidingslocatie van Griffioen is de natuurtoets geactualiseerd, met gebruikmaking van bovengenoemde onderzoeken aangevuld met een veldbezoek ter plaatse. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage Quickscan natuur uitbreiding sierteelt Randenburg (Grontmij, 2011), opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting.Op basis hiervan is op 17 augustus 2011ontheffing aangevraagd voor de kleine modderkruiper, zie rapportage in bijlage 4. Op 11 oktober 2011 is van de Dienst Regelingen bericht ontvangen dat de aanvraag in goede orde is ontvangen met kenmerk FF/75C/2011/0315. Aangezien voor het aangrenzende gebied indertijd ontheffing is verleend, zal dit ook voor het onderhavige plangebied naar verwachting gaan gebeuren.

Vanuit het aspect flora en fauna zijn er geen knelpunten voor de beoogde planontwikkeling, mits aan de voorwaarden van zorgplicht en ontheffing wordt voldaan.