direct naar inhoud van 3.3 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

3.3 Provinciaal en regionaal beleid

Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' en de Verordening Ruimte vastgesteld. In de structuurvisie is de betekenis van de greenport Boskoop en haar belang voor de sierteelt aangegeven. De noodzaak voor herstructurering om de toekomst van de sector veilig te stellen wordt door de provincie onderkend. Aan het onderhavige plangebied wordt geen grote natuurlijke- dan wel landschappelijke waarde toegekend waardoor realisatie van deze locatie voor sierteelt mogelijk is. Dit geldt ook voor de Verordening Ruimte die in de plaats is gekomen van de Regels voor Ruimte.

Ook in de Intergemeentelijke structuurvisie Greenport regio Boskoop stellen de gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Waddinxveen en Reeuwijk dat de centrumpositie van Boskoop in de sierteelt moeten worden vastgehouden en uitgebouwd. De gemeenten zijn van mening dat deze sector een publiek belang dient, gezien de sterke economische betekenis en de duurzaamheid in het Groene Hart. Een actieve ontwikkeling is dan ook noodzakelijk geworden. Hierbij dient dan ook ruimte te worden gegeven aan de ondernemers, mede via een voorwaardenscheppend planologisch beleid.

Voor het beleid van het Hoogheemraadschap Rijnland en de watertoets wordt verwezen naar hoofdstuk 5.