direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

3.4 Gemeentelijk beleid

Vanuit het gemeentelijk beleid is de Structuurvisie Reeuwijk van belang. Deze structuurvisie is op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgesteld. Hierin wordt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Reeuwijk tot 2015 aangegeven. Daarin wordt ook het belang van de sierteeltsector onderkend. Op 27 april 2009 heeft de raad van de gemeente Reeuwijk de structuurvisie vastgesteld.
Voor het onderhavige plangebied zijn de juridische regelingen van het Bestemmingsplan "Sierteeltgebied Randenburg" (2010) van kracht. Zoals eerder gemeld is dit bestemmingsplan op 4 oktober 2010 door de gemeenteraad van Reeuwijk vastgesteld. De onderhavige locatie heeft de bestemming Agrarisch - Grondgebonden veehouderij met deels de dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Tevens geldt een vrijwaringszone - straalpad. Op deze locatie is een wijzigingsbevoegdheid van toepassing ten behoeve van sierteelt. Aan deze wijzigingsbevoegdheid zijn de volgende voorwaarden relevante voorwaarden verbonden:

  • planwijziging naar de bestemming Agrarisch-Sierteelt en ten behoeve van een nieuw agrarisch bouwvlak met de bestemming Agrarisch-Sierteelt is uitsluitend toegestaan ten behoeve van een volwaardig sierteeltbedrijf. NB: een bouwvlak is in het onderhavige wijzigingsplan niet van toepassing;
  • van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven niet worden beperkt;
  • een besluit tot wijziging is pas toegestaan indien de waterbeheerder een positief advies heeft uitgebracht over de benodigde compenserende maatregelen als gevolg van eventuele demping van sloten en/of toename van verharding.

Aangezien dit wijzigingsplan niet voorziet in een de realisering van een bouwvlak en of bedrijfswoning zijn betreffende voorwaarden uit het bestemmingsplan hier niet van toepassing.