direct naar inhoud van 2.7 Agrarische functies
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.7 Agrarische functies

Het is niet onmogelijk dat de gronden die nu agrarisch gebruikt worden binnen de planperiode in gebruik zullen wijzigen. Hoe, wanneer en volgens welke uitgangspunten is nog niet vastgelegd. Op de gronden die op de verbeelding aangegeven zijn met de bestemming 'Agrarisch' zijn op de streekplankaart in het streekplan Zuid Holland Oost aangeduid als 'openluchtrecreatie of stedelijk groen'. Achterliggende gedachte is dat het ingesloten liggende open gebied voor agrarisch gebruik niet meer voldoende rendabel is. Zolang het gebied niet anderszins te gebruiken is is een agrarische bestemming, conform het vigerende bestemmingsplan de meest geƫigende. Onderwijl werkt de gemeente aan een ontwikkelingsvisie voor het open deel van het plangebied. Deze zal onderwerp zijn van een zelfstandige planologische (bestemmingsplan-)procedure. Gelet op het vorenstaande is vollegrondstuinbouw voor bestaande bedrijven toegestaan. Als er sprake is van een volwaardig bedrijf mag maximaal 300 m2 aan bedrijfsgebouwen worden opgericht.

Achter Nieuwdorperweg 29 ligt een sierteeltbedrijf. In het bestemmingsplan is een bouwblok opgenomen waarbinnen de bedrijfsgebouwen gesitueerd moeten worden. De grootte van het bouwvlak is zodanig gekozen dat het agrarische bouwvlak via de Nieuwdorperweg kan worden ontsloten.

Aan de Nieuwdorperweg ligt achter nummer 31 een glastuinbouwbedrijf. In de provinciale Nota Regels voor Ruimte 2005 is aangegeven, dat bij reeds bestaande specifieke glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden in kwetsbare gebieden maximaal 1 hectare en via ontheffing maximaal 2 hectare staand glas wordt toegestaan . De eigenaar van het perceel heeft in het vooroverleg over het bestemmingsplan in 1999 verzocht om de bestaande oppervlakte aan kassen te mogen verdubbelen. Er is nu circa 4.000 m2 aanwezig. Het bedrijf is sinds 1950 gevestigd op het perceel. Gezien de mogelijkheden uit genoemde Nota Regels voor Ruimte 2005 en het feit dat het bedrijf al zo lang gevestigd is op het perceel, is een bouwmogelijkheid voor 1 hectare aan kassen opgenomen. Wel is het noodzakelijk dat de noodzaak en de volwaardigheid worden aangetoond. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de "Handleiding agrarische bouwaanvragen en aanlegvergunningen" als tot stand gekomen in samenwerking tussen de in 1995 opgeheven provinciale Agrarische Adviescommissie Bouw- en Aanlegvergunningen en Nieuwland Advies te Wageningen.