direct naar inhoud van 2.8 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.8 Verkeer en vervoer

Hieronder wordt ingegaan op de bestaande verkeerssituatie op het bedrijventerrein Zoutman en de daaruit mogelijk voortvloeiende ontwikkelingen:

  • 1. De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een verbindingsweg tussen de Leeghwaterstraat en de Nieuwdorperweg (buiten het bedrijventerrein om) die de Nieuwdorperweg moet ontlasten van autoverkeer. Deze verbindingsweg is weer onderdeel van een groter traject dat de Zoutmansweg verbindt met het ir. Fortuijnplein dat het doorgaande verkeer tussen Gouda en de rijksweg A-12 moet ontlasten.
  • 2. De nu en toekomstig op de Nieuwdorperweg georiĆ«nteerde bedrijven worden dan via het bedrijventerrein Zoutman en de verbindingsweg ontsloten. De Nieuwdorperweg (tot de onderdoorgang van de A12) heeft in het categoriseringsplan van de gemeente Reeuwijk de functie van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Hiervoor gaat dan een snelheidslimiet van 30 km/uur gelden.
  • 3. De 2.200 voertuigen (huidige etmaalintensiteit) tussen Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug zullen gebruikmaken van de verbindingsweg en via de Einsteinstraat en Edisonstraat rijden. Mensen vanuit Reeuwijk-Brug zullen kiezen voor de Einsteinstraat en mensen vanaf Gouda zullen de Edisonstraat nemen.
  • 4. Onderhoud aan wegen op het bedrijventerrein wordt zoveel mogelijk gecombineerd met reconstructies om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Fokkerstraat en Einsteinstraat hebben de meeste prioriteit omdat zij onderdeel zijn van een belangrijke fietsroute en hier relatief meer ongevallen plaats vonden dan op de rest van het bedrijventerrein. Eenrichtingsverkeer op de Fokkerstraat en Einsteinstraat behoort tot de mogelijkheid om meer ruimte te creĆ«ren voor het langzame verkeer en het tegengaan van sluipverkeer. Daarvan is vooral in de ochtend- en avondspits sprake vanwege de congestievorming op de Raadhuisweg en Zoutmansweg. De congestie wordt minder na aanleg van de rondweg en eenrichtingsverkeer is tot nu toe afgeraden door de politie.

Verkeersintensiteiten motorvoertuigen

Door en rondom het plangebied lopen verschillende belangrijke wegen en fietspaden, die onder andere invloed hebben op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

De wegen rondom het plangebied zijn:

  • Aan de westzijde de Rijksweg A12 met een etmaalintensiteit van gemiddeld 138.000 voertuigen per etmaal. De A12 heeft voornamelijk invloed op de milieusituatie in het gebied.
  • Aan de oostzijde de Zoutmansweg (N459) met 15.422 motorvoertuigen per etmaal (november 2008). Deze vormt de belangrijkste verbinding tussen Reeuwijk-Brug en Gouda. Het vrachtverkeer bedraagt ongeveer 10 %.
  • De Zoutmansweg ontsluit het bedrijventerrein via de Edisonstraat en Einsteinstraat. Hier over rijden op werkdagen gemiddeld respectievelijk 1.100 en 2.500 motorvoertuigen per etmaal (oktober 2004). Het percentage vrachtverkeer (ongeleed en geleed) bedraagt respectievelijk 14 % en 13 %.
  • Aan de noordzijde ligt de Nieuwdorperweg. Deze smalle erftoegangsweg verbindt Reeuwijk-Brug met Reeuwijk-Dorp. De gemiddelde etmaalintensiteit bedraagt ongeveer 2200 mvt/etmaal (2001). Deze smalle weg heeft verschillende passeerplaatsen voor motorvoertuigen. Daarnaast is de weg onderdeel van een belangrijke fietsroute. Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren is het, bij een goede alternatieve route tussen Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug, gewenst om deze weg autoluw te maken. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de aanliggende percelen aan de Nieuwdorperweg in stand. Het autoluw maken hangt samen met de mogelijke ontwikkelingen in het als Agrarisch bestemde deel van het plangebied.
  • De Fokkerstraat ontsluit het bedrijventerrein aan de noordzijde op de Nieuwdorperweg. Op een gemiddelde werkdag bedraagt de etmaalintensiteit 2.050 motorvoertuigen per etmaal (oktober 2004). Het percentage vrachtverkeer bedraagt 9 %. De Fokkerstraat is via een smalle hefbrug naar de Nieuwdorperweg beperkt toegankelijkheid voor vrachtverkeer.

Parkeren

Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats op het eigen terrein van de bedrijven. Er ligt een openbaar parkeerterrein aan de Fokkerstraat, over het algemeen gebruikt door werknemers en bezoekers van bedrijven. Daarnaast gebruiken ook bezoekers van het gemeentehuis en de nabij gelegen kerk dit parkeerterrein.
Door een tekort aan parkeergelegenheid in de Fokkerstraat wordt in deze straat vaak geheel of gedeeltelijk op de openbare weg geparkeerd. Dit werkt negatief op de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.
De behoefte aan parkeergelegenheid is sterk afhankelijk van het type bedrijf. Een garagebedrijf heeft per 100 m2 bruto vloeroppervlak meer parkeerruimte nodig dan een kantoorbedrijf met hetzelfde bedrijfsvloeroppervlak. Het gemeentebestuur streeft ernaar, mede door meervoudig grondgebruik, zoveel mogelijk op eigen terrein te laten parkeren door het gebrek aan openbare ruimte. In het bijzonder op de Fokkerstraat en langs de Einsteinstraat is onvoldoende parkeerruimte en dit werkt in combinatie met het smalle wegprofiel en aanwezigheid van veel verkeer, ook fietsverkeer, negatief op de verkeersveiligheid.

Aan de Pasteurstraat/van Leeuwenhoekstraat ligt een vrachtwagenparkeerterrein. Dit is met een afsluitbaar hek toegankelijk voor vrachtwagens en tegen betaling te gebruiken. In Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp geldt binnen de bebouwde kom een vrachtwagenparkeerverbod.
Door de omzetting van bedrijven in kantoren worden de gebouwen intensiever gebruikt en is er extra parkeer- en stallingsgelegenheid nodig. Dit speelt vooral aan de Fokkerstraat. Daar is inmiddels ook deels overdekte parkeergelegenheid op eigen terrein.

Voor bedrijven wordt uitgegaan van parkeergelegenheid op eigen terrein. Daartoe is voldoende open ruimte nodig, zoals bebouwingsafstanden tot de openbare ruimte, ruimte voor het laden en lossen en opslag van afval. Desgewenst kan dat ook inpandig plaats vinden. Gezien de milieuregelgeving en vanwege brandpreventie kan dat wenselijk zijn. De afmetingen van de huidige parkeervakken aan de Fokkerstraat voldoen niet aan de richtlijn van het CROW (ASVV). Personenauto's steken gedeeltelijk uit over de openbare weg. Dit heeft consequenties voor de verkeersveiligheid van de overige weggebruikers, vooral omdat over de Fokkerstraat een belangrijke fietsroute loopt. Maatwerk op locatie moet ervoor zorgen dat de huidige situatie verbetert. Extra parkeergelegenheid dient hoofdzakelijk op het terrein van de bedrijven te komen. Op of langs de openbare weg is geen extra parkeerruimte.

Bij de vestiging van nieuwe bedrijven wordt in principe uitgegaan van de parkeerkencijfers die zijn opgenomen in de ASVV 2008 van het CROW. In bijlage 2 van de regels van dit bestemmingsplan staan parkeernormen voor nieuwbouwplannen of functieveranderingen. Deze normen (parkeerkencijfers) komen uit de publicatie "ASVV 2008, aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom" van de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W., oktober 2008).
Wanneer onduidelijk is welke functies voorkomen in een nieuw bedrijfspand is het van belang dat deze ASVV gegevens ook gebruikt worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar omliggende functies en het type gebouw. Het aantal benodigde parkeerplaatsen kan dan berekend worden door gemiddelden te nemen.

Openbaar vervoer

Over de Zoutmansweg/Raadhuisweg rijdt de streekbus lijn 178 tussen Gouda-NS en Bodegraven-NS. Deze bus heeft een halteplaats ter hoogte van het gemeentehuis aan de Raadhuisweg. Naast deze streekbus rijdt er ook een buurtbus tussen Gouda en Reeuwijk via Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Brug en via de Reeuwijkse plassen naar station Gouda-NS. De buurtbus halteert aan de Koningin Wilhelminastraat achter het gemeentehuis.

Langzaam verkeer

Het Bruggenpad aan de zuidzijde van het bedrijventerrein verbindt Reeuwijk met Gouda voor het fietsverkeer. Vooral veel scholieren gebruiken dit pad. De etmaalintensiteit bedraagt 2.198 fietsers per etmaal (november 2008). Deze fietsroute loopt vanaf Gouda via de Einsteinstraat, Fokkerstraat naar de Nieuwdorperweg. Een alternatieve fietsroute loopt via de Edisonstraat, Zoutmansweg en Raadhuisweg. Vooral in de ochtendspits is de oversteekbaarheid van het kruispunt van de Edisonstraat met de Zoutmansweg tussen de Edisonstraat en het fietspad aan de Breevaartzijde slecht. De meer directe fietsroute over het bedrijventerrein via het Bruggenpad, Einsteinstraat en Fokkerstraat wordt door veel fietsers gekozen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_0003.png"