direct naar inhoud van 2.5 Erven
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.5 Erven

Voor de erven bij de woningen, gelegen binnen de bestemming Wonen, is de regeling grotendeels aangepast aan de op 16 december 2002 door de gemeenteraad vastgestelde Nota erfbebouwing gemeente Reeuwijk. De erfbebouwingsregeling is nadien opgenomen in het 'Handboek bestemmingsplannen Bodegraven-Reeuwijk' van 24 maart 2010.

De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 40% van het zij- en achtererf en ten hoogste 50 m2 zijn. Deze 50 m2 mag vermeerderd worden met 10% van het oppervlak dat het betrokken erf groter is dan 125 m2 tot een maximum van 80 m2, met dien verstande dat van geen bouwwerk het grondoppervlak groter dan 50 m2 mag zijn.

Voor woonbebouwing aan de Nieuwdorperweg geldt, gelet op de aanwezige ruime erven, dat de aaneengebouwde oppervlakte aan bijgebouwen maximaal 80 m2 mag zijn. Voor een duidelijk onderscheid met het hoofdgebouw (woning) moeten aan- en uitbouwen en bijgebouwen op ten minste 1,00 meter achter de voorgevel van die woning worden gebouwd.

De aan- en uitbouwen en bijgebouwen op het zijerf mogen ten hoogste 3,00 meter breed zijn. Met een afwijking door middel van een omgevingsvergunning is 4,00 meter toegestaan. Bij de woningen langs de Nieuwdorperweg mag deze afwijking alleen worden toegepast als het cultuurhistorisch karakter van de bestaande bebouwing niet wordt aangetast.

De goothoogte van aan- en uitbouwen mag ten hoogste 3,25 meter bedragen. Voor bijgebouwen geldt een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 3,00 meter en 4,50 meter. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen een bouwhoogte van ten hoogste 3,00 meter hebben.