direct naar inhoud van 2.2 Bedrijven
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.2 Bedrijven

Zoutman is een bestaand bedrijventerrein, gedurende een groot aantal jaren uitgegroeid tot een gevarieerde lappendeken van verschillende bedrijven. Zoals aangegeven zijn daar verschillende bestemmingsplannen van toepassing, die de toenmalige opvattingen over de bedrijfsactiviteiten en het wonen bij bedrijven weergeven. De meest recente voor het bedrijfsterrein van belang zijnde opvattingen staan in de Nota Regels voor Ruimte. In het plangebied is er in de regel sprake van vervangende nieuwbouw of (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven. Tevens is er een beperkte mogelijkheid voor inbreiding op open gebieden.

Milieuzonering bedrijven

In het plangebied is de nodige bedrijvigheid, zoals:

 • aannemers in de bouw e.d.
 • autobedrijven
 • bedrijven gericht op de watersport
 • onderhoudsbedrijven, zoals schilders, loodgieters en in de riolering
 • bedrijven gericht op automatisering
 • constructiebedrijven
 • transportbedrijven
 • sportscholen
 • een houthandel
 • opslagbedrijven
 • kantoren

De lokale omstandigheden laten ten hoogste milieucategorie 3 van de bij het plan gevoegde staat van bedrijfsactiviteiten toe. Ook een hogere categorie wordt toegestaan, mits de bedrijven zich gedragen in het plangebied zoals milieucategorie 3. Daartoe kennen de regels een afwijkingsmogelijkheid.

De gemeenteraad besloot in december 2006 tot het instellen van milieuzones in het gebied. Dit vindt zijn oorzaak in de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal aanwezige bedrijfswoningen bij bedrijven. Deze bevinden zich in het zogenaamde oude deel van het bedrijventerrein, ten westen van de Pascalstraat. Het oude deel is daartoe ingedeeld in een milieuzone voor bedrijven met maximaal milieucategorie 2 (zie paragraaf 6.2.). Bestaande bedrijven met een hogere milieucategorie mogen op grond van de overgangsbepalingen in stand gehouden worden. Deze categorisering is mede ingegeven door de aan de Einsteinstraat grenzende achterzijde van een strook woningen, gelegen aan de Zoutmansweg. De zonering van het gebied met maximaal milieucategorie 2 dient dan als overgang tussen woongebied en het nieuwere deel van Zoutman waar bedrijven tot ten hoogste milieucategorie 3 zijn toegestaan.

Bestemming en bebouwing

Het bedrijventerrein is omgeven door twee stroken met woningen (Zoutmansweg en Nieuwdorperweg), respectievelijk gelegen aan de oost- en noordzijde van het plangebied, en aan de westzijde de Goudse woonwijk Bloemendaal. De aanwezigheid hiervan leidt tot het uitgangspunt dat de overgang van woonstroken en -gebied naar bedrijventerrein zo gelijkmatig mogelijk dient te verlopen. De maximale bouwhoogte in de periferie is overwegend gesteld op 7 meter. Naar het midden toe loopt die bouwhoogte op tot op maximaal 11 meter.