direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie; zie de kaart "ruimtelijke en functionele opbouw"
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

2.1 Bestaande situatie; zie de kaart "ruimtelijke en functionele opbouw"

Het bedrijventerrein Zoutman was per 1 januari 2008 bruto 17,3 ha en netto 9,3 ha groot. Er werken 1.204 personen1.

Het plangebied is grofweg te verdelen in bedrijventerrein, open, deels agrarisch, gebied en woningen langs de Nieuwdorperweg. Grenzend aan het open gebied ligt een volkstuinencomplex, een parkeerterrein voor vrachtauto's en een bijentuin.
De woningen aan de Nieuwdorperweg, een waardevol bebouwingslint, worden grotendeels gebruikt als burgerwoningen. Bij de woningen staat veel erfbebouwing, vaak voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (schuren).

Het plangebied ligt wat betreft het bebouwde deel binnen de bebouwingscontouren als aangegeven in het streekplan Zuid-Holland Oost 2003. Het grote open gebied buiten de bebouwingscontour is een ingesloten stuk weidegebied dat in het verleden in de agrarische sfeer werd gebruikt.

Genoemd streekplan geeft aan, dat er een restrictief beleid wordt gevoerd: de bebouwingscontouren vormen in samenhang met de aanduiding van het stedelijk gebied een uitdaging en stimulans om te streven naar intensivering van het ruimtegebruik en naar verbetering van de kwaliteit van het binnen de bebouwingscontouren gelegen stedelijk gebied (zie paragraaf 4.1).