direct naar inhoud van Regels
Plan: Maxima fase 3a
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.Maximafase3a-WP80

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan "Maximalocatie deelplannen 2 en 3, Waarder" met identificatienummer NL.IMRO.1901.13Maximalocatie2-BP80 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.2 wijzigingsplan:

het wijzigingsplan “Maxima fase 3a” met identificatienummer NL.IMRO.1901.Maximafase3a-WP80 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.3 verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het wijzigingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie.

Artikel 2 Wijziging bestemming

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt het bestemmingsplan "Maximalocatie deelplannen 2 en 3, Waarder" met identificatienummer NL.IMRO.1901.13Maximalocatie2-BP80 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

2.2

Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw wordt slechts verleend, indien is aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid.

2.3

Het is verboden de voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor wonen zonder dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - erfafscheiding - 1' erfscheidingen worden gebouwd en in stand gehouden met een bouwhoogte van minimaal 2 m, met dien verstande dat:

  • a. de erfscheidingen wordt uitgevoerd in de vorm van functioneel geluidabsorberende schermen, muren of vergelijkbare voorzieningen;
  • b. de erfscheidingen worden gebouwd in het verlengde van de zijgevel van de eindwoningen, en
  • c. de erfafscheidingen worden gebouwd op de achterste perceelsgrens of parallel daaraan.
2.4

Het is verboden de voor 'Wonen - 2'aangewezen gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor wonen zonder dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - erfafscheiding - 2' erfscheidingen worden gebouwd en in stand gehouden met een bouwhoogte van minimaal 2 m, met dien verstande dat:

  • a. de erfscheidingen wordt uitgevoerd in de vorm van functioneel geluidabsorberende schermen, muren of vergelijkbare voorzieningen;
  • b. de erfscheidingen worden gebouwd in het verlengde van de zijgevel van de eindwoningen.
2.5

De regels van het bestemmingsplan "Maximalocatie deelplannen 2 en 3, Waarder" met identificatienummer NL.IMRO.1901.13Maximalocatie2-BP80 zijn verder van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken
3.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
3.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 3.1.1 met maximaal 10%.

3.1.3 Uitzondering

Artikel 3.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

3.2 Overgangsrecht gebruik
3.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan/inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

3.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 3.1.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 3.1.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

3.2.4 Uitzondering

Artikel 3.1.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan "Maxima fase 3a".