direct naar inhoud van 5.9 Ecologie
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

5.9 Ecologie

Toetsingskader

Het aspect ecologie valt uiteen in gebiedsbescherming en soortenbescherming. De toetsingskaders hiervoor zijn respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Gebiedsbescherming

De projectlocatie maakt geen onderdeel uit van en ligt niet in de omgeving van beschermde gebieden, zoals EHS of Natura 2000.

Soortenbescherming

Als gevolg van deze ingreep is er een mogelijkheid dat naast algemeen voorkomende en licht beschermde soorten, zoals spitsmuizen, zwaar beschermde vleermuizen en vogels worden aangetast. Daarom is ter plaatse een ecologische quickscan uitgevoerd. Deze is opgenomen in bijlage 1. Uit deze quickscan blijkt de Flora- en faunawet niet leidt tot belemmeringen voor deze ontwikkeling. Voor de algemeen voorkomende en licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor deze ontwikkeling.