direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

3.2 Provinciaal beleid

Structuurvisie 'Visie op Zuid Holland' (2010) en herziening 2011

In de Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. De visie is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk:

  • aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
  • duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
  • divers en samenhangend stedelijk netwerk;
  • vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
  • stad en land verbonden.

Op de structuurvisiekaart is het hele plangebied van aangewezen als 'Bestaand stedelijk- en dorpgebied'. Uitgangspunt voor deze gebieden is bundeling en concentratie van functies in deze gebieden.

Verordening Ruimte (2010), herziening 2011 (2011) en Ontwerp actualisering 2011

In samenhang met de structuurvisie is ook de Verordening Ruimte opgesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. In de verordening is opgenomen dat stedelijke functies, waaronder ook detailhandel, moeten worden gerealiseerd binnen de bebouwingscontouren. Het hele plangebied ligt binnen deze contour.

In de omgeving van het plangebied is de molen De Arkduif gelegen. Deze molen heeft een biotoop. In de provinciale verordening is opgenomen dat in het bestemmingsplan de vrije windvang en het zicht op de molen voldoende dient te worden gegarandeerd. In het bestemmingsplan is voor het plangebied een gebiedsaanduiding opgenomen, waarmee de molen wordt beschermd. Daarnaast maakt het bestemmingsplan geen bebouwing mogelijk die hoger is dan de molenbiotoop.

Verder worden in de verordening geen regels gesteld die van toepassing zijn op de ontwikkeling.