Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

6.2 Bestemmingen

Binnen de plankaart aangegeven gronden aan weerszijde van de verkeersbestemming zijn bestemd als groen. Het betreft bermen en slootoevers en mogen dan ook enkel als zodanig gebruikt worden. Binnen de bestemming zijn geen bouwwerken en of bouwwerken geen gebouwen toegestaan met uitzondering voor verkeersborden of installaties ten dienste van een goede begeleiding van het verkeer of voor waterstaatkundige voorzieningen.
6.2.1 "Verkeer"
Op de verbeelding zijn de (gedeeltelijk) nieuwe weg en de bruggen bestemd als verkeer. De toegestane functies binnen de bestemming zijn parkeerterrein, wegverkeer, en verblijfsgebied. De toegestane bebouwing binnen de bestemming beperkt zich tot bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van de functies.
6.2.2 "Leiding - Riool"
Ter plaatse van de Randenburgseweg ligt in de bodem een gemeentelijk riool, een persleiding riool van het waterschap en nog enkele kabels en leidingen van nutsbedrijven. Om deze kabels en leidingen te beschermen is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen. Voor deze gronden gelden aanvullende regels wanneer werkzaamheden in de ondergrond uitgevoerd zullen worden.