Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

5 Economische uitvoerbaarheid

Volgens de Wro afdeling 6.4 moet een gemeente bij het voornemen voor een bouwplan een grondexploitatieplan vaststellen. Wanneer een bestemmingsplan wordt opgesteld voor het bouwplan kan de gemeenteraad beslissen geen exploitatieplan vast te stellen. Zij moet dit als expliciet besluit aangeven in het bestemmingsplan. Tevens moet gemotiveerd worden dat aan alle voorwaarden van artikel 6.12 van de Wro is voldaan. Dit houdt in dat de financiële onderbouwing van het plan anderzijds verzekerd is, er geen noodzaak is voor fasering, en er geen nadere eisen of regels gesteld behoeven te worden.
 
De oostelijke rondweg is geen bouwplan zoals in de betekenis van art. 6.2.1 in het Besluit ruimtelijke ordening. Er bestaat dus formeel ook geen noodzaak om een exploitatieplan op te stellen dan wel middels een anterieure overeenkomst aan te tonen dat de economische uitvoerbaarheid anderzijds verzekerd is. Onderstaand is ten behoeve van een zorgvuldige onderbouwing alsnog een overzicht van de financiering van het plan gegeven.
 
De oostelijke rondweg Boskoop, deel Randenburgseweg (onderhavig bestemmingsplangebied) is een project dat door een groot aantal partijen, waaronder het Rijk en het bedrijfsleven en door middel van subsidies gefinancierd wordt. De financiering van het project wordt beheerd door de gemeente Boskoop en is op basis van de gereserveerde budgetten toereikend. Onderstaand een globaal overzicht van de dekking van de kosten: