Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

4.2 Verkeer

De verkeerskundige onderbouwing voor de rondweg vindt zijn grondslag in de modellenstudie: ‘Verkeer en vervoer in de herinrichtingsgebieden Boskoop en Reeuwijk Variantenstudie’. Opgesteld door de Dienst Landelijk Gebied in samenwerking met Arcadis, Kenmerk 672/CE98/1693/13768 november 1998. Deze studie is opgevolgd door
Verkeersonderzoek ‘Boskoop-Reeuwijk’ Variantenanalyse vergroot studiegebied’ door de Dienst Landelijk Gebied eveneens in samenwerking met Arcadis Kenmerk 110613/CE9/019/00002021 december 1999. Opvolgend aan de variantenstudies is voor de rondweg Boskoop het ontwerpplan infrastructuur opgesteld. Dit plan omvat een nadere uitwerking van de oostelijke rondweg waaronder een uitgewerkt tracé, principe doorsneden, noodzakelijke water- en natuurcompensatie en de financiering. Het ontwerpplan is van toepassing op de gehele rondweg.
 
Planspecifiek
Onderhavig bestemmingsplan betreft het deel Randenburgseweg. Als uitgangspunt voor de te verwachten verkeersintensiteiten over de Randenburgseweg is het verkeerskundig onderzoek van Module 4, zie bijlage1, als uitgangspunt gebruikt, aangevuld met gegevens uit het Regionaal Verkeers- en Milieumodel Midden Holland. Per deelgebied van de oostelijke rondweg is telkens een separaat onderzoek opgesteld. Voor onderhavig plandeel is, gezien het feit dat het hoofdzakelijk een verlenging vormt van Module 4, het verkeerskundig onderzoek van module 4 goed te gebruiken. In het milieukunidg advies, zie bijlage, is de verkeerskundige doorrekening naar de Randenburgseweg verantwoord. De weg wordt verkeerstechnisch dusdanig ingericht dat deze geschikt te maken is voor de benodigde verkeersstromen.