Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

In het gebied tussen de Gouwe, de A12 en de Oude Rijn liggen veel internationaal opererende boomkwekerijen. In de Nota Ruimte is dit gebied als een Greenport van nationaal belang bestempeld. De gemeente Boskoop ligt in deze greenpoort. De boomkwekerijen genereren veel zwaar vrachtverkeer die in de regio veel opstoppingen en verkeersonveilige situaties opleveren.
Om de Greenport als regio te behouden en te versterken en om de verkeersproblematiek op te lossen is een gebiedscommissie ingesteld om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te adviseren in haar besluitvorming over de regio. Het oplossen van de verkeersproblematiek is één van de voornaamste opgaven van de gebiedscommissie om de aangegeven ambities te bereiken.
 
De gebiedscommissie heeft 116 ontsluitingsvarianten geformuleerd met mogelijke omleidingen van het verkeer om de kern van Boskoop. De 116 ontsluitingsvarianten zijn door de gebiedscommissie teruggebracht tot 13 varianten. In opdracht van de gebiedscommissie is vervolgens een uitgebreide verkeerskundige modellenstudie 'Verkeer en vervoer in de herinrichtingsgebieden Boskoop en Reeuwijk variantenstudie, zie bijlage 1, uitgevoerd. Dit rapport is in 1999 opgevolgd door een aangepaste studie, zie bijlage 2, omdat het noodzakelijk bleek om de invloedsfeer van Alphen aan de Rijn, Waddinxveen en Bodegraven toe te voegen. Op basis van de studies zijn uit de 13 varianten 3 voorkeursalternatieven gekozen: de ‘Ruime boog’ de ‘Korte boog’ en de ‘Ruggengraat met aansluiting op de N11’. Uiteindelijk heeft de gebiedscommissie uit de drie voorkeursalternatieven één consensusalternatief gekozen. De keuze is gebaseerd op een vergelijking van de drie alternatieven met inbegrip van de bijbehorende kosten. Het consensusalternatief verenigt de alternatieven ‘Ruime boog’ en ‘Korte boog’ om Boskoop en loopt via de Insteek en de Ruggengraat en sluit aan op de Middelburgseweg. De keuze voor het consensusalternatief is vastgelegd in het ontwerpplan Infrastructuur Boskoop-Reeuwijk. Het ontwerpplan is door middel van uitgebreid overleg en inspraak met omwonenden en belanghebbenden tot stand gekomen. Het plan is uiteindelijk vastgesteld in juli 2005 door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
 
De realisatie van de oostelijke rondweg zal gefaseerd uitgevoerd worden. Het eerste deel is reeds uitgevoerd. Voor de 2e fase (ook wel omschreven als module 3) is gedeeltelijk een bestemmingsplan opgesteld. Het tweede deel is op aanwijzen van de gemeenteraad van Boskoop aangepast en wordt aangeduid als Oostelijke rondweg module 3 deel III. Ondertussen is bestemmingsplan module 4 dat aansluit op module 3 deel III en de Randenburgseweg ook in procedure.
Onderhavig plan betreft het deel van de rondweg over de de Randenburgseweg. Dit deel betreft bestaand tracé en houdt inhoudelijk enkel een beperkte verbreding van de bestaande weg in. Halverwege de Randenburgseweg komt een nieuwe bocht naar het laatste, westelijk deel van de rondweg. Dit laatste deel sluit aan op de N207. Dit laatste deel is geen onderdeel van dit bestemmingsplan, hiervoor is een separate procedure gevoerd. Zoals aangegeven omvatten de aanpassingen ten opzichte van de bestaande situatie een verbreding van de Randenburgseweg en het realiseren van een bocht naar het westen, de N207, toe. De verbreding van de Randenburgseweg aan de oostzijde past net niet binnen de bestaande verkeersbestemming. De nieuwe weg komt 1 a 2 meter over de naastgelegen agrarische en of water bestemming te liggen. Tevens zal de bocht ten dele over de agrarische en waterbestemming komen te liggen. Vanwege deze overschrijding van de bestemmingsgrenzen zal een nieuwe planologische procedure gevoerd moeten worden. Onderhavig plan is daarvoor opgesteld.