Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

4.6 Bodem

Bij functiewijzigingen of een ander gebruik is de milieuhygiënische bodemkwaliteit van belang. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe functie. In essentie is een weg geen gevoelige bestemming als benoemd in de Wet milieubeheer. Echter voor de aanleg van de weg is grondverzet nodig. Om veilig werkzaamheden uit te kunnen voeren is door de milieudienst Midden-Holland onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit
  
Conclusie
De omgevingsdienst heeft in haar memo aangegeven dat er voor wat betreft het aspect bodem geen aanvullende maatregelen nodig zijn om het plan te kunnen realiseren.