Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

4.4 Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). In artikel 82 van de Wgh is opgenomen dat in principe de geluidbelasting op woningen niet de 48 dB(L-den) mag overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan binnen de wettelijke onderzoekszones van wegen, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting. Ten tweede stelt de Wgh dat bij de realisatie van een nieuwe weg onderzocht moet worden of er geen nadelige effecten optreden voor bestaande aanwezige functies.
 
planspecifiek
Uit het onderzoek, zie bijlage 4, blijkt dat ten gevolge van ‘Pootje Tempel’ de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alleen op de woning aan de Middelweg 2 wordt overschreden met 4 dB. Voor de overige woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, voor wat betreft ‘Pootje Tempel’.
Zoals aangegeven bij de inleiding is het tracé van het 'Pootje tempel', na overleg, verder van de woning aan de Middelweg 2 gesitueerd. Het verleggen van het tracé levert een verbetering van de geluidsituatie op. Deze verlegging is niet nader onderzocht aangezien het een beperkte tracé verlegging betreft en er in ieder geval sprake is van een verbetering.
 
Toepassing van stil asfalt wordt vanwege de bochten en het optrekkend en afremmend verkeer op dit deel niet wenselijk geacht (te onderhoudsgevoelig). Het oprichten van een geluidsscherm is stedenbouwkundig niet wenselijk en niet kosteneffectief.
 
Er is een hogere waarde procedure noodzakelijk. Om de hogere waarde te kunnen stellen dient voldaan te worden aan de eisen uit de
Beleidsregel Hogere Waarden Regio Midden-Holland
. Dit houdt in het kort in dat als de geluidsbelasting hoger is dan 53 dB (per weg) een geluidsluwe gevel/ buitenruimte aanwezig moet zijn. Hieraan wordt voldaan. Tevens vindt er geen overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde van de overige omliggende wegen op deze woning (Parallelle Middelweg, Verlengde Wijkdijk). Ten tijden van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zal tevens een ontwerpbesluit voor ontheffing Hogere Waarde ter inzage gelegd worden. Op het bestemmingsplan en de ontheffing zal dan ook gelijktijdig een besluit genomen worden.
 
Op grond van art. 111.2 van de Wgh dienen alle woningen binnen de geluidszone van de nieuw aan te leggen weg, met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB vanwege die weg, te voldoen aan een binnenniveau van ten hoogste 33 dB. Voor de woning aan de Middelweg 2 is onderzocht of aan dit binnenniveau kan worden voldaan, zie bijlage 7. Uit dit onderzoek blijkt dat gevelvoorzieningen nodig zijn om aan het binnenniveau te kunnen voldoen.