Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

4.2 Verkeer

De verkeerskundige onderbouwing voor de rondweg vindt zijn grondslag in de modellenstudie: ‘Verkeer en vervoer in de herinrichtingsgebieden Boskoop en Reeuwijk Variantenstudie’. Opgesteld door de Dienst Landelijk Gebied in samenwerking met Arcadis, Kenmerk 672/CE98/1693/13768 november 1998. Deze studie is opgevolgd door
Verkeersonderzoek ‘Boskoop-Reeuwijk’ Variantenanalyse vergroot studiegebied’ door de Dienst Landelijk Gebied eveneens in samenwerking met Arcadis Kenmerk 110613/CE9/019/00002021 december 1999. Opvolgend aan de variantenstudies is voor de rondweg Boskoop het ontwerpplan infrastructuur opgesteld. Dit plan omvat een nadere uitwerking van de oostelijke rondweg waaronder een uitgewerkt tracé, principe doorsneden, noodzakelijke water- en natuurcompensatie en de financiering. Het ontwerpplan is van toepassing op de gehele rondweg.
 
Planspecifiek
Onderhavig bestemmingsplan betreft de verbinding tussen de kern Tempel en de oostelijke rondweg. Als uitgangspunt voor de te verwachten verkeersintensiteiten over het pootje Tempel is het verkeerskundig onderzoek van Module 3 deel III, zie bijlage 1, als uitgangspunt gebruikt. Dit onderzoek gaat tevens in op onderhavig plangebied en derhalve goed te gebruiken voor de verkeerskundige onderbouwing.