Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

4.1 Inleiding

In het kader van een ‘goede’ ruimtelijke ordening moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling, die afwijkt van het vigerend bestemmingsplan, uitvoerbaar is. Hiervoor moeten de ruimtelijk- en milieutechnische gevolgen in beeld gebracht worden. In dit hoofdstuk worden per (milieu)aspect de gevolgen beschreven en de eventueel noodzakelijke onderliggende haalbaarheidsonderzoeken toegelicht. Een groot deel van de onderzoeken zijn uitgevoerd door de omgevingsdienst Midden-Holland. De omgevingsdienst heeft in een aparte memo de verantwoording voor Pootje Tempel toegelicht. Deze memo is toegevoegd als bijlage 1. In de memo wordt voor een aantal (milieu)aspecten, voor zover van toepassing, verwezen naar het eerder uitgevoerde milieukundig onderzoek voor module 3 deel III. Dit rapport is toegevoegd als bijlage 2 inclusief het erratum hierop, en wel als bijlage 3.
Voorts wordt in de memo verwezen naar het akoestisch onderzoek voor de binnenwaarden. Ook dit onderzoek is toegevoegd, als bijlage 4. Tot slot is de verkeerskundige onderbouwing dat ten grondslag ligt aan de verschillende onderzoeken eveneens opgenomen. Dit is aangegeven in paragraaf 4.2.