Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

3.3 Gemeentelijk Beleid

3.3.1 Intergemeentelijke Structuurvisie - Greenport Boskoop
De gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Reeuwijk en Waddinxveen hebben in februari 2009 samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland de intergemeentelijke structuurvisie (ISV) afgerond voor de Greenport regio Boskoop. Vanuit een individueel en gezamenlijk belang is een aanpak van knelpunten uitgewerkt, die een verdere ontwikkeling van de Greenport mogelijk zal maken. Zo wordt er voor de komende jaren vastgelegd welke ruimte wordt aangewezen voor woningbouw, (bos)tuinbouw en recreatie. Daarnaast worden er uitspraken gedaan over herstructurering en uit te voeren infrastructurele maatregelen, zoals wegverbindingen, waterberging et cetera. De ruimtelijke toekomst van de sierteelt is daarmee nauwkeurig in kaart gebracht. Met een optimale balans tussen het Groene Hart en een duurzame economie van de sector.
 
Plankaart Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Boskoop (planvoornemen)
 
Conclusie
De intergemeentelijke structuurvisie geeft een nauwkeurig uitgewerkte visie voor de korte termijn en voor de middellange termijn om de functie van de Greenport economisch te behouden en te versterken. In de structuurvisie is de rondweg Boskoop opgenomen om uit te voeren op de korte termijn. Het bestemmingsplan voor de rondweg is daarmee geheel in lijn met de intergemeentelijke structuurvisie.
3.3.2 Structuurvisie Reeuwijk
De structuurvisie Reeuwijk betreft een structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Hierin wordt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Reeuwijk tot 2015 aangegeven. Het plan doet uitspraken over verandering van dorpen en het landelijk gebied als gevolg van een veelheid van ontwikkelingen en het daaruit voortvloeiende ruimtebeslag. Het is dus een beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen van de gemeente. Op 27 april 2009 heeft de raad van de Gemeente Reeuwijk de structuurvisie vastgesteld.
 
Het doel van de structuurvisie zoals opgenomen omvat: 'het afstemmen met de omgeving, het behoud en het versterken van landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden.... De gemeente Reeuwijk zal binnen de door het rijk en provinciaal beleid aangegeven hoofdlijnen vorm en inhoud geven aan het begrip ruimtelijke kwaliteit in combinatie met voldoende ruimte/capaciteit voor opvang van natuurlijke bevolkingsaanwas en waar mogelijk voor lokale bedrijvigheid, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met water, recreatieve waarden, groen, aansluiting op infrastructuur, planten diersoorten.'
 
Planspecifiek
De structuurvisie Reeuwijk gaat niet uitgebreid in op de rondweg van Boskoop. Ten aanzien van de rondweg wordt het volgende geconstateerd: 'In het kader van de herinrichting Boskoop is een verbetering van de ontsluiting van het sierteeltgebied op het hoofdwegennet opgenomen. Er is een voorkeursvariant gepresenteerd'.  Bij het onderdeel programma is de rondweg ook opgenomen.
 
Structuurvisie Reeuwijk (rondweg nabij pijl)
 
Voorts is de rondweg opgenomen in de afbeelding van de structuurvisie. Het feitelijke tracé van de rondweg is op sommige onderdelen om diverse redenen gewijzigd ten opzichte van wat opgenomen is in de structuurvisie. Dit geldt niet voor het Pootje Tempel. Deze verbinding is opgenomen in de structuurvisie en zal conform dit beleid uitgevoerd worden.