Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

1.4 Juridische planopzet

Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de planregels.
De planregels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de planregels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. (Omgevings-)vergunningen worden getoetst aan het juridisch kader van het een bestemmingsplan. De verbeelding is opgesteld conform de eisen vanuit SVBP 2008 en IMRO 2008. De toelichting is het niet direct bindende deel van het bestemmingsplan. Hierin staat de onderbouwing van de keuze voor de bestemmingen opgenomen in het plan. Wanneer de regels onvoldoende helder zijn kan teruggegrepen worden naar de toelichting om de regels te interpreteren.
 
De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen:
  • inleidende regels: deze bevatten de begripsbepalingen en de wijze van meten;
  • bestemmingsregels: deze bevatten de regels voor de op de plankaart aangegeven bestemmingen;
  • algemene regels: deze bevatten algemene regels met betrekking tot de gronden van het bestemmingsplan;
  • overgangs- en slotregels: deze bevatten regels voor de overgang tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan.
Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is bestemmingsplan Landelijk gebied west vastgesteld op 28 februari 2000 door de gemeenteraad van Reeuwijk en goedgekeurd 17 oktober 2000 door gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. Het vigerende bestemmingsplan wordt vervangen door onderhavig bestemmingsplan, voor de gronden die binnen de plangrenzen van onderhavig plan vallen.