Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

In het gebied tussen de Gouwe, de A12 en de Oude Rijn liggen veel internationaal opererende boomkwekerijen. In de Nota Ruimte is dit gebied als een Greenport van nationaal belang bestempeld. De gemeente Boskoop ligt in deze greenpoort. De boomkwekerijen genereren veel zwaar vrachtverkeer die in de regio veel opstoppingen en verkeersonveilige situaties opleveren. Om de Greenport als regio te behouden en te versterken en om de verkeersproblematiek op te lossen is een gebiedscommissie ingesteld om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te adviseren in haar besluitvorming over de regio. Het oplossen van de verkeersproblematiek is één van de voornaamste opgaven van de gebiedscommissie om de aangegeven ambities te bereiken. 
De gebiedscommissie heeft 116 ontsluitingsvarianten geformuleerd met mogelijke omleidingen van het verkeer om de kern van Boskoop. De 116 ontsluitingsvarianten zijn door de gebiedscommissie teruggebracht tot 13 varianten. In opdracht van de gebiedscommissie is vervolgens een uitgebreide verkeerskundige modellenstudie 'Verkeer en vervoer in de herinrichtingsgebieden Boskoop en Reeuwijk variantenstudie, zie bijlage 1, uitgevoerd. Dit rapport is in 1999 opgevolgd door een aangepaste studie, zie bijlage 2, omdat het noodzakelijk bleek om de invloedsfeer van Alphen aan de Rijn, Waddinxveen en Bodegraven toe te voegen. Op basis van de studies zijn uit de 13 varianten 3 voorkeursalternatieven gekozen: de ‘Ruime boog’ de ‘Korte boog’ en de ‘Ruggengraat met aansluiting op de N11’. Uiteindelijk heeft de gebiedscommissie uit de drie voorkeursalternatieven één consensusalternatief gekozen. De keuze is gebaseerd op een vergelijking van de drie alternatieven met inbegrip van de bijbehorende kosten. Het consensusalternatief verenigt de alternatieven ‘Ruime boog’ en ‘Korte boog’ om Boskoop en loopt via de Insteek en de Ruggengraat en sluit aan op de Middelburgseweg. De keuze voor het consensusalternatief is vastgelegd in het ontwerpplan Infrastructuur Boskoop-Reeuwijk. Het ontwerpplan is door middel van uitgebreid overleg en inspraak met omwonenden en belanghebbenden tot stand gekomen. Het plan is uiteindelijk vastgesteld in juli 2005 door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
De realisatie van de oostelijke rondweg zal gefaseerd uitgevoerd worden. Het eerste deel is reeds uitgevoerd. Voor de 2e fase (ook wel omschreven als module 3) is gedeeltelijk een bestemmingsplan opgesteld. Het tweede deel is op aanwijzen van de gemeenteraad van Boskoop aangepast en wordt aangeduid als Oostelijke rondweg module 3 deel III. Ondertussen is bestemmingsplan module 4 dat aansluit op module 3 deel III en de Randenburgseweg ook in procedure.
Dit plan omvat een korte verbindingsweg van en naar de kern Tempel en de oostelijke rondweg. De verbindingsweg draagt bij aan een verbeterde ontsluiting richting de N207. Dit verkeer behoeft dan niet meer door de oostelijke kern van Boskoop, de Reijerskoop. De Tempel wordt niet op de bestaande middelweg ontsloten naar de rondweg. Op deze weg zal het verkeer dan toenemen. Dit is vanuit milieuoogpunt ongewenst voor de aanliggende woningen. Tevens is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst om in de zuidoostbocht van module 3 deel III aan te sluiten en niet via de Middelweg en de Middelburgseweg. De inrichting van de Middelweg is niet geschikt voor een toename van verkeer en de Middelburgseweg krijgt dan een nieuwe kruising met module 3 deel III en de kruising met de Middelweg wordt intensiever gebruikt. Dit geheel zorgt voor een minder gewenste situatie voor de verkeersveiligheid van de Middelburgseweg.
De oostelijke rondweg doet qua naamgeving geen recht aan de feitelijke ingrepen. Een oostelijke rondweg suggereert dat al het doorgaande verkeer vanuit de kern Boskoop geweerd zal worden. Het kan opgevat worden dat het doorgaande verkeer van de N207 nu om de kern geleid wordt. Dit is expliciet niet het geval. De oostelijke rondweg is qua verkeerskundige typering slechts een erftoegangsweg en zal ook zodanig ingericht worden. Als gevolg van de rondweg zal het (vracht)verkeer via een verkeersveiligere en snellere manier van en naar de tuinderijen geleid worden. Het gebied wordt beter ontsloten. Het betreft dus niet een omleiding van een doorgaande verkeersstroom. Omdat in diverse bestemmingsplannen herhaaldelijk gesproken wordt over de oostelijke rondweg zal deze naam toch aangehouden worden.