Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Specifieke gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijking verlenen van de regels:
ten behoeve van in het plan genoemde oppervlakten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van oppervlakten, percentages en afstandseisen.
 
7.2 Voorwaarden
Afwijking als bedoeld in artikel 7 lid 1 kan slechts worden verleend, mits:
  1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  3. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
  4. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.