Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

Artikel 3 Verkeer (V)

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen;
 2. water;
 3. groen;
 4. kunstwerken;
 5. fietspaden en trottoirs;
 6. bermen en taluds;
 7. waterstaatkundige doeleinden, waaronder begrepen de afvoer van water, ijs, en sediment;
 8. voorzieningen voor de verkeersgeleiding;
 9. geluidsafschermende voorzieningen;
 10. parkeerplaatsen;
 11. voorzieningen van openbaar nut;
 12. groenvoorzieningen;
 13. faunapassages,
met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwregels
Binnen de bestemming mogen geen gebouwen gebouwd worden.
3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. De maximale bouwhoogte voor bruggen bedraagt 5 meter.
 2. de maximale bouwhoogte voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt 9 meter;
 3. voor geluidsafschermende voorzieningen geldt dat deze enkel zijn toegestaan in de vorm van wallen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de (bebouwings)hoogte niet minder mag bedragen dan noodzakelijk conform een daartoe in het kader van de bestemmingsplanvoorbereiding uitgevoerd akoestisch onderzoek met een maximum van 5 meter;
 4. voor voorzieningen van openbaar nut zoals nutskasten, geldt dat deze uitsluitend in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan, waarbij de bebouwingshoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter;
 5. de maximale bouwhoogte voor overige bouwwerken bedraagt 3 meter.
3.3 Aanvullende gebruiksbepaling
De oostelijke rondweg mag niet meer omvatten dan 2 x 1 rijstrook, een middenberm en in- en uitvoegstroken, alsmede vrijliggende fietspaden;
 
Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging, zoals bermsloten en duikers, mogen worden aangelegd, voor zover deze het functioneren van de waterhuishoudkundige voorzieningen in beheer bij het waterschap niet belemmeren.