direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Hoek Oud-Bodegraafseweg - Overtocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11OudBDGweg4KOMeo-BP80

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. parkeervoorzieningen, niet zijnde een ondergrondse parkeergarage;
 • c. terrassen, uitsluitend aan de naar de openbare weg gekeerde zijde van een horecabedrijf;
 • d. uithangborden aan gevels;
 • e. standplaatsen zijn toegestaan ten behoeve van afhaalcentra;
 • f. groen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. verblijfsvoorzieningen;
 • i. beeldende kunstwerken;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. balkons ten behoeve van de aangrenzende bestemming;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals ondergrondse retentievoorzieningen, ondergrondse afvalcontainers, bergbezinkbassins, rioolgemaal en overeenkomstig de in 5.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

5.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 5.1.1:

a Speelvoorzieningen

De oppervlakte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 200 m2 per locatie.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, alsmede garageboxen en gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen.

5.2.2 Maatvoering nutsvoorzieningen

Voor nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan het volgende te voldoen:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • b. De bouwhoogte van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. De bouwhoogte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • d. De bebouwde oppervlakte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 25 m2.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
5.2.4 Afwijkingenregeling

In afwijking van het voorgaande geldt voor bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde het volgende: indien en voorzover de bestaande maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de genoemde maxima overschrijdt, geldt de bestaande maatvoering als maximum.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Omgevingsvergunning nutsgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.2 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. De ontheffing mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
 • d. De stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast.