direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd - 6
Plan: Hoek Oud-Bodegraafseweg - Overtocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11OudBDGweg4KOMeo-BP80

Artikel 4 Gemengd - 6

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 6 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. wonen;
 • e. nutsvoorziening;
 • f. parkeervoorzieningen;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals tuinen, erven, groen, paden e.d. en overeenkomstig de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a Maatschappelijk

Maatschappelijke functies zijn toegestaan, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies of terreinen uitsluitend toegestaan zijn na verlening van omgevingsvergunning als opgenomen in 4.4.1.

b Begane grond

De functies anders dan wonen, zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond.

c Wonen

Voor wonen geldt het volgende:

 • 1. Het aantal woningen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan het bestaande aantal woningen, met dien verstande dat het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" niet meer mag bedragen dan met deze aanduiding is aangegeven.
d Parkeren en parkeergarage

Voor parkeren geldt het volgende:

 • 1. Parkeren is uitsluitend op de begane grond en/of in een ondergrondse parkeergarage toegestaan.
 • 2. Een ondergrondse parkeergarage is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'. Hierin is uitsluitend het gebruik toegestaan ten behoeve van het parkeren van voertuigen en het gebruik ten behoeve van ondersteunende functies, zoals opslag, bergingen, lift- en trappenhuizen.
e Nutsvoorziening

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' is een nutsvoorziening toegestaan.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, die ten dienste staan van deze bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Gebouwen dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd indien deze wordt voorzien van een vliesgevel;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' met deze aanduiding is aangegeven;
 • d. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' met deze aanduiding is aangegeven.
4.2.3 Vliesgevel en dove gevel

Voor het gebouw gelden de volgende regels ten aanzien van het aanbrengen van een vliesgevel en een dove gevel:

 • a. het gebouw wordt gedeeltelijk uitgevoerd met een vliesgevel en een dove gevel;
 • b. de vliesgevel wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1';
 • c. de dove gevel voor de eerste verdieping wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2';
 • d. de dove gevel voor de tweede verdieping wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3';
 • e. zowel de vliesgevel als de dove gevel worden gebouwd in overeenstemming met de in Bijlage 1 Bouwtekeningen m.b.t. dove gevel en vliesgevel opgenomen bouwtekeningen en akoestische rapportage.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

 • a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
4.2.5 Afwijkingenregeling

In afwijking van het voorgaande geldt voor bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwd krachtens een bouwvergunning danwel omgevingsvergunning, het volgende: indien en voorzover de bestaande maatvoering en/of oppervlaktes en/of situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de genoemde maxima, danwel minima overschrijden, geldt de bestaande maatvoering als maximum respectievelijk minimum.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Overeenkomstig gebruik

Als gebruik overeenkomstig de bestemming, wordt aangemerkt:

 • a. bij scholen behorende sport- en gymnastieklokalen die ook zelfstandig worden geëxploiteerd.
4.3.2 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

 • a. het gebruiken van het gebouw als woning/ woningen voordat er een vliesgevel als bedoeld in 4.2.3 is aangebracht;
 • b. asielzoekerscentrum, crematorium, opvang van dieren, justitiële inrichting of militaire zaken;
 • c. bedrijfsmatige buitenpandige opslag.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Omgevingsvergunning maatschappelijke functie

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder a, niet zijnde het genoemde in 4.3.2 onder c, teneinde geluidsgevoelige maatschappelijke functies of terreinen binnen deze bestemming toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen en terreinen is niet hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een reeds verkregen hogere grenswaarde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 • b. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Wijzigingsbevoegdheid extra woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening, binnen de bestaande bouwmogelijkheden van een bouwperceel maximaal één extra woning toe te staan ten opzichte van het bepaalde in 4.1.2 onder c, mits voldaan wordt aan het volgende:

 • a. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen en terreinen is niet hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een reeds verkregen hogere grenswaarde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 • c. er dient te worden voldaan aan de wetgeving op het gebied van externe veiligheid;
 • d. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
 • e. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.