direct naar inhoud van 8.1 Wijzigingsplan
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

8.1 Wijzigingsplan

De procedure met betrekking tot het wijzigingsplan is als volgt :

  • 1. Het ontwerp-besluit tot wijziging ligt met bijbehorende stukken ligt voor belanghebbenden gedurende zes weken ter inzage.
  • 2. De terinzagelegging voor het kenbaar maken van zienswijzen wordt tevoren bekend in een of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid alsmede op de in de gemeente gebruikelijke wijze.
  • 3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp-besluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.
  • 4. De gemeente neemt onverwijld een besluit en doen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan hen, die zienswijzen hebben ingediend.
  • 5. Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.