direct naar inhoud van 6.1 Algemeen
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

6.1 Algemeen

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de realisering van de uitbreiding van het sierteeltbedrijf van Gebroeders Griffioen voor de sierteelt in het onderhavige plangebied planologisch juridisch mogelijk te maken. Hierbij is een zorgvuldige inpassing in de omgeving het uitgangspunt. Het voorliggende Wijzigingsplan Sierteetgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen, 2011 vormt samen met het Bestemmingsplan "Sierteeltgebied Randenburg", 2010 (moederplan) de juridische regeling voor het plangebied.

Qua plansystematiek sluit het wijzigingsplan aan bij het moederplan, waarin een globaal plansysteem is gehanteerd. Met een globaal eindplan kan flexibel op toekomstige ontwikkelingen worden ingespeeld. Uiteraard zijn de belangrijkste elementen van het inrichtingsplan voor deze uitbreidingslocatie in de juridische planopzet verwerkt. Dit betreft dan ondermeer de situering van het bestemmingsgebied, de ontsluiting, de watergangen en de bouwregels. De plansystematiek is conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2008). Daarmee voldoet dit wijzigingsplan aan de SVBP-2008. Tevens is het wijzigingsplan digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar. Bovendien voldoet het ook aan de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 van kracht is geworden.