direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

Het plan voorziet in het omzetten van het bestaande grasland naar sierteelt. De ontsluiting van de locatie vindt plaats vanaf het bestaande bedrijf met een op maaiveld aangebracht ontsluitingspad. Hiervoor wordt een dam in de bestaande te handhaven watergang, die nu de grens vormt, aangebracht. Op de uitbreidingslocatie is sprake van vollegrondteelt. Op het terrein komen geen kassen of andere bebouwing. Het terrein wordt gedraineerd. Er zijn geen nutsvoorzieningen voorzien. Ten behoeve van de noodzakelijke watercompensatie wordt aan de oostzijde van het uitbreidingsperceel een watergang gegraven. Tevens wordt de watergang aan de zuidzijde rechtgetrokken, waardoor het wateroppervlak ook toeneemt (zie tevens paragraaf 5.4 en bijgevoegde tekening, opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting).

Op bovengenoemde tekening is een ontsluitingsweg aan de westelijke kant van het plangebied geprojecteerd. Deze gronden zijn in eigendom van Stibos. Griffioen heeft een overeenkomst met Stibos om deze gronden te benutten voor sierteelt. Dit kan op het moment dat dit wijzigingsplan in werking treedt. Ingeval in de komende periode besloten wordt tot aanleg van deze ontsluitingsweg, zal hiervoor een nieuwe planologische procedure moeten worden doorlopen.