direct naar inhoud van 1.2 Doel wijzigingsplan
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

1.2 Doel wijzigingsplan

Het voorliggende wijzigingsplan maakt de planologische inpassing en realisatie van de beoogde uitbreiding van het bedrijf van Griffioen mogelijk en biedt als zodanig de juridische basis met bouwtitel.

Conform het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient een wijzigingsplan te bestaan uit een omschrijving van de bestemmingen, een verbeelding (plankaart) en regels (voorschriften). Voorts dient het wijzigingsplan een toelichting te bevatten, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten zijn vermeld. In de toelichting staan de beweegredenen en de onderbouwing die geleid hebben tot de gekozen bestemmingen, alsmede de interpretatie en de betekenis van de bestemmingen.

In het voorliggende dit wijzigingsplan zijn de relevante onderdelen uit toelichting en voorschriften van het moederplan in dit geval het Bestemmingsplan "Sierteeltgebied Randenburg" (2010)overgenomen en waar nodig aangepast aan de onderhavige planontwikkeling. Tevens is gebruik gemaakt van het Wijzigingsplan Randenburg - Fase 1 en 2 (Grontmij, 2007) en de daaraan ten grondslag liggende (milieu)onderzoeken.