direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Sierteeltgebied Randenburg uitbreidingslocatie Griffioen
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.11Gouwedreefnabij3-WP80

1.1 Aanleiding

In het gebied Randenburg, aan de zuidkant van het boomteeltgebied van Boskoop (oostzijde van de Gouwe), is nieuwvestiging voorzien van de sierteelt. Met deze nieuwvestiging, die voortvloeit uit het Landinrichtingsproject Boskoop, wordt ruimte geboden aan boomkwekers die (delen van) hun bedrijf vrij moeten maken voor andere functies in het kader van landinrichtingsprojecten zoals nieuwe wegen, waterlopen en natuurontwikkeling. Deze bedrijven krijgen prioriteit bij de toewijzing. Verder kunnen andere bedrijven binnen het landinrichtingsproject een beroep doen op deze gronden om hun bedrijf te verplaatsen of te vergroten. Hierdoor wordt ook de bedrijfsstructuur verbeterd. De Landinrichtingscommissie heeft de feitelijke uitvoering van het nieuwvestigingsgebied Randenburg opgedragen aan Stibos. Deze stichting heeft in het verleden veel nieuwvestigingsgebieden tot ontwikkeling gebracht.

In de afgelopen periode hebben zich in het gebied westelijk van de Randenburgseweg (ter plaatse van de huisnummers 17 tot en met 20) aan de Gouwedreef (voorheen Randenburgseweg -West) een drietal sierteeltbedrijven gevestigd, waaronder het bedrijf van de gebroeders Griffioen aan de Gouwedreef. Dit bedrijf is circa 3,5 ha groot. Aan de zuidzijde van het bedrijf heeft Griffioen een perceel van circa 1,8 ha in bezit. Griffioen wil dit graslandperceel geschikt maken voor de sierteelt en bij het bestaande sierteeltbedrijf voegen.

De betreffende gronden van deze uitbreidingslocatie maken deel uit van het (vigerende) Bestemmingsplan ā€œSierteeltgebied Randenburgā€ (2010), dat op 4 oktober 2010 door de gemeenteraad van Reeuwijk is vastgesteld. In het bestemmingsplan hebben de gronden van de onderhavige uitbreidingslocatie de bestemming Agrarisch - Grondgebonden veehouderij met deels de dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Tevens geldt een vrijwaringszone - straalpad. Op deze locatie is een wijzigingsbevoegdheid van toepassing ten behoeve van de ontwikkeling van sierteelt. Hiervoor is een wijzigingsplan benodigd.