direct naar inhoud van 9.2 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

9.2 Archeologie

Uit archeologisch onderzoek in verband met de herinrichtingsplannen voor de Zoutmansweg blijkt, dat er fundamenten bestaan van waarschijnlijk het buitenhuis Kantwijk uit de 17e-19e eeuw. Hier zou het geboortehuis van vice-admiraal Johan Arnold Zoutman (geb. 1726) hebben gestaan. Hij leverde in 1781 in de vierde Engels-Nederlandse oorlog de onbesliste slag bij de Doggersbank. Met bebouwing van de locatie van het tuincentrum dient rekening gehouden te worden met de aangetroffen archeologische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_0016.png"

De cultuurhistorische waarden in de provincie zijn geĆÆnventariseerd en weergegeven in de kaartenserie Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland. Op de kaart 'overzicht waarden', waarvan hier een uitsnede, staat aangegeven dat er in Zoutman een redelijk tot grote kans is op archeologische sporen.

Beleidsnota archeologie Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Reeuwijk heeft samen met gemeente bodegraven een gemeentelijke beleidsnota archeologie opgesteld welke in april 2008 is vastgesteld. Omdat het uitgangspunt is om - zo veel als mogelijk - gebruik te maken van bestaande wet- en regelgeving, sluit het archeologische beleid van de gemeente aan op de wet- en regelgeving van het bestaande ruimtelijke ordeningsbeleid en het bestaande beleidsinstrumentarium als bestemmingsplannen en vergunningenstelsel.

De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk hebben opdracht gegeven aan RAAP Archeologisch Adviesbureau voor het opstellen van een gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart verschaft een vlakdekkend inzicht in de archeologische waarden en verwachtingen in de gemeenten, in combinatie met de (paleo)landschappelijke context hiervan. Deze kaart is specifiek gemaakt voor gebruik op gemeentelijk niveau en is het uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid. De gemeentelijke kaart biedt een fundament voor een integrale afweging van belangen op gemeentelijk niveau.

Op basis van de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart is het voor de gemeente mogelijk initiatiefnemers zo adequaat mogelijk te informeren over eventuele (procedurele, juridische en financiƫle) consequenties van ruimtelijke ingrepen.

Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten van Bodegraven en Reeuwijk wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Terreinen van zeer hoge archeologische waarde (beschermd);
  • Terreinen van hoge archeologische waarde;
  • zones met een hoge archeologische verwachting;
  • zones met een middelhoge archeologische verwachting;
  • zones met een lage archeologische verwachting;
  • gebieden met een onbekende archeologische verwachting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80_0017.png"

Figuur 2: Uitsnede uit de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart