direct naar inhoud van 11.2 Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Zoutman e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0595.BedrterZoutman10-BP80

11.2 Inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan

Eindverslag inspraak

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Zoutman e.o.

I Inleiding

De mogelijkheid tot het geven van inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Zoutman e.o. is bekendgemaakt in "De Kijk op Reeuwijk". Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 13 november 2008 tot en met 24 december 2008 ter inzage gelegen in het gemeentehuis en is gepubliceerd geweest in dezelfde periode op de gemeentelijke website. De inspraakgelegenheid bestond uit de mogelijkheid om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren. Tevens is een inloopavond gehouden op 24 november 2008 in zalencentrum De Brug te Reeuwijk.

Er zijn vier schriftelijke reacties ingediend, te weten:

 • 1. Edisonstraat 46 en Zoutmansweg 74-78 te Reeuwijk. Op 16 maart 2009 is de proforma inspraakreactie van inspreker aangevuld;
 • 2. Punterwerf te Gouda;
 • 3. Zoutmansweg te Reeuwijk;
 • 4. Pascalstraat 4 te Reeuwijk.

Het eindverslag bestaat uit de ingekomen schriftelijke inspraakreacties. Hieronder worden de ingekomen reacties zoveel mogelijk samengevat weergegeven. Het gemeentelijke commentaar is cursief verwoord.

II Schriftelijke reacties

1. Edisonstraat 46 en Zoutmansweg 74-78 te Reeuwijk

Bestemming opstallen inspreker

 • a. Verzocht wordt om het aannemersbedrijf, gevestigd op het perceel Edisonstraat 46 te Reeuwijk als milieucategorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten op te nemen en de aangrenzende bedrijfswoning de aanduiding 'Bedrijfswoning' te geven.
 • b. In een ruilovereenkomst uit 2000 tussen inspreker en de gemeente is afgesproken dat aan twee nieuw op te richten gebouwen met kantoor/bedrijfsruimte ten zuiden van de nieuwe ontsluitingsweg medewerking zou worden verleend met een bouwhoogte van 10 meter.
 • c. Verzocht wordt om het bouwblok voor de showoom met de aanduiding B/7 (b?2) te vergroten en aan te laten sluiten op de voor- en achterzijde van het aangrenzende bouwvlak B/8 (b?2) 40%.
 • d. Verzocht wordt om het bebouwingspercentage van 40% te verhogen naar 100% zoals ook elders op het bedrijventerrein is opgenomen.
 • e. Verzocht wordt om de inhoud van 550 m3 los te laten en geen beperkingen op te leggen aan de inhoudsmaat. Het voorontwerpbestemmingsplan is gelegen binnen de maximale bebouwingscontour van streekplan Zuid-Holland Oost en aangeduid als stads- en dorpsgebied waar in principe geen beperkingen gelden voor de inhoudsmaat van de woningen.
 • f. Omdat het bedrijf volgens de staat van bedrijfsactiviteiten een categorie 3-bedrijf is, dient de aanduiding 'bedrijfswoning' opgenomen te worden. Indien besloten wordt om aan de maximale inhoud van 550 m3 vast te houden, wordt verzocht de bedrijfswoning de bestemming 'Wonen' te geven. Tevens kan niet worden ingestemd met de op de plankaart aangeduide goothoogte van de bedrijfswoning met 3.5 meter. Volgens de bestaande situatie is de goothoogte 6 meter en de nokhoogte 9 meter.

Bestemming hoek Zoutmansweg/Edisonstraat

Op de hoek Zoutmansweg/Edisonstraat hebben de panden in het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Detailhandel' met een maximale bouwhoogte van 4 meter en de bestemming 'Wonen' met een maximale goothoogte van 6 meter aangegeven. Op deze gronden zit tevens een wijzigingsbevoegdheid voor het wijzigen van de gronden in de bestemming 'Groen' en 'Verkeer'.
In de aanvullende overeenkomst d.d. 17-07-2003 met inspreker is afgesproken dat de gemeente haar medewerking zal verlenen aan een twee-onder-één-kapwoning aan de Zoutmansweg op de bij hem in eigendom blijvende gronden ten zuiden van de nieuwe ontsluitingsweg. Vergeer verzoekt daarom de bestemming 'Detailhandel' te wijzigen in 'Wonen'. Voorts kan niet worden ingestemd met de wijzigingsbevoegdheid. Conform de aanvullende overeenkomst dient uitgegaan te worden van de bestemming 'Wonen' t.b.v. de twee-onder-één-kapwoning en een goothoogte van 6 meter.

Commentaar gemeente

Bestemming opstallen inspreker (Edisonstraat 46)

 • a. In het voorontwerpbestemmingsplan hebben de gronden waarop het aannemersbedrijf is gevestigd de bestemming Bedrijven in milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Hiervoor is destijds gekozen vanwege de ligging ten opzichte van de woningen aan de Zoutmansweg en de Edisonstraat alsmede vanwege het feit dat er bij het bedrijf een bedrijfswoning aanwezig is. Bedrijfswoningen zijn volgens het voorontwerpbestemmingsplan uitsluitend toegestaan bij categorie 2-bedrijven. Het aannemersbedrijf dat een categorie 3-bedrijf is, wil dat de continuïteit in de bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Omdat het aannemersbedrijf ter plaatse reeds aanwezig is en in het vigerende bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Reeuwijk-Brug 1991" reeds is bestemd als categorie 3-bedrijf zijn wij bereid om het bedrijventerrein in het nieuwe bestemmingsplan opnieuw te bestemmen als categorie 3-bedrijf. Een uitbreiding van het bedrijf wordt dan eveneens op deze gronden mogelijk gemaakt. Het terrein kan op deze wijze een verdere groei van het bouwbedrijf faciliteren. Ter plaatse van de woningen aan de kant van de Zoutmansweg, op dat deel van het terrein dat in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 'Tuinen' heeft, zal een bouwblok met een breedte van 10 meter worden opgenomen waar uitsluitend bedrijven in categorie 2 of lager zijn toegestaan. Deze categorie 2- bestemming zal eveneens worden opgenomen voor het deel van het bedrijventerrein waar het bedrijfsverzamelgebouw Leliepoel zal worden gebouwd. Het aannemersbedrijf kan hiermee instemmen. Wanneer er in de toekomst in de directe nabijheid van het aannemersbedrijf woningen planologisch mogelijk worden gemaakt, zal rekening gehouden moeten worden met het bestaande bedrijf met de daarbij behorende bedrijfsvoering zoals deze ook milieutechnisch is vergund. Bij het verlenen van een bouwvergunning voor het bedrijventerrein zullen altijd de milieuaspecten een rol gaan spelen. Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt een omgevingsvergunning alleen verleend als zowel aan de planologische als aan de milieutechnische eisen wordt voldaan. Voor de reactie op de vraag of de aangrenzende bedrijfswoning de aanduiding 'bedrijfswoning' kan krijgen wordt verwezen naar de reactie onder f.
 • b. In de ruilovereenkomst uit 2000 staat inderdaad aangegeven dat de bouwhoogte van twee nieuw op te richten gebouwen met kantoor/bedrijfsruimten (Leliepoel) 10 meter mag bedragen. In het ontwerpbestemmingsplan zal conform het ingediende bouwplan een bouwhoogte van 10 meter worden opgenomen ter plaatse van de beoogde nieuwbouw.
 • c. De begrenzing van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zoutman is vastgelegd op basis van het reeds geldende bestemmingsplan alsmede op inmiddels reeds vergunde bebouwing. De begrenzing aan de achterzijde is bovendien al verruimd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. In een nader overleg met de heer Vergeer is gebleken dat de eigenaar op dit deel van het bouwvlak de bestemming 'kantoor' zou willen met een maximale bouwhoogte van 9 meter. Wij kunnen ons hierin vinden. Dit deel van het bouwvlak krijgt de bestemming 'kantoor' met een maximale bouwhoogte van 9 meter. Het vigerende bestemmingsplan kent ter plaatse eveneens een maximale bouwhoogte van 9 meter.
 • d. Over dit onderwerp zijn de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van inspreker en wethouder Van der Smit. Overeengekomen is dat het deel van het bedrijventerrein binnen het bouwblok met de bestemming 'Bedrijven" conform het vigerende bestemmingsplan (zie bijgaand kaartje) voor 55% mag worden bebouwd. Dit komt erop neer dat nog 2.332 m2 mag worden bijgebouwd, naast Leliepoel (1.491 m2), tot een bouwhoogte van 9 meter. Op grond van het voorontwerpbestemmingsplan mocht, exclusief Leliepoel, nog 835 m2 aan bedrijfsgebouwen worden bijgebouwd tot een bouwhoogte van 8 meter. Op grond van het huidige voorstel krijgt Vergeer een extra bouwmogelijkheid van 1.497 m2 ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan en wordt de bouwhoogte van 8 naar 9 meter verhoogd. Het vigerende bestemmingsplan kent ter plaatse eveneens een maximale bouwhoogte van 9 meter.
 • e. Er is bewust voor gekozen om een maximale inhoud van 550m3 voor een bedrijfswoning op te nemen. De gronden met de bestemming 'Bedrijven' zijn primair bestemd voor bedrijven. Bij bedrijven met een milieucategorie van maximaal 2 mag een bedrijfswoning worden gebouwd. Een inhoud van 550 m3 wordt hierbij als maximaal gezien. De functie van de gronden als 'Bedrijf' wordt hierdoor benadrukt.
 • f. Gelet op het bebouwingslint langs de Zoutmansweg is het uit stedenbouwkundig oogpunt niet onwenselijk om aan deze woning een woonbestemming te geven. De woning is tenslotte, naast het 'tuincentrum' waarop een wijzigingsbevoegdheid ligt, nog de enige bedrijfswoning aan de Zoutmansweg en tevens de enige vrijstaande bedrijfswoning op het bedrijventerrein Zoutman. Uit milieutechnisch onderzoek blijkt dat er op dit moment geen milieuhygiënische beperkingen bestaan tegen een woonbestemming op deze locatie. De goothoogte van de bestaande woning dient inderdaad aangepast te worden. Aan deze inspraakreactie kan in die zin tegemoet worden gekomen dat de goothoogte van de (bedrijfs)woning op 6 meter wordt vastgelegd en dat er een woonbestemming op de bedrijfswoning wordt gelegd. De aanwezige inrit naar het achtergelegen bedrijventerrein krijgt dan de bestemming 'Verkeer'. De gronden die thans worden gebruikt als tuin behorende bij de woning Zoutmansweg 78 krijgen de bestemming 'Wonen' (geen bouwblok) en de gronden voor de woning de bestemming 'Tuin'. Het bouwblok kan enigszins worden verruimd tot een bouwblok van 10 bij 15 meter.

Bestemming hoek Zoutmansweg/Edisonstraat

In een onlangs gehouden gesprek met vertegenwoordigers van inspreker en wethouder Van der Smit is door de vertegenwoordigers verzocht om de bestemming 'Detailhandel' te vervangen in Kantoor met wonen op de verdiepingen. Hiertegen blijken geen milieuhygiënische bezwaren te bestaan, waardoor deze wijziging in het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingepast middels een wijzigingsbevoegdheid. Het pand tussen de woningen Zoutmansweg 76 en 78 (met bestemming Detailhandel) is sinds 2008 conform het geldende bestemmingsplan reeds in gebruik als kantoor (ten behoeve van het achtergelegen aannemersbedrijf). De wijzigingsbevoegdheid naar 'Groen' en 'Verkeer' kan komen te vervallen en zal worden gewijzigd in Kantoor (met mogelijkheid van bewonen van de verdiepingen). De bouwhoogte mag 11 meter bedragen, conform het beeldkwaliteitplan. De afstand van het kantoorgebouw tot aan de rondweg dient minimaal 4.80 meter te bedragen; deze afstand is inclusief het trottoir van 1.80 meter dat zal worden gehandhaafd en dat doorgetrokken dient te worden naar de Edisonstraat. Het bedrijf kan hiermee instemmen. Ook heeft inspreker aangegeven binnen de zone van 3 meter vanaf het trottoir tot aan de beoogde nieuwbouw geen heggen of erfafscheidingen te plaatsen die hoger zijn dan 1.25 meter. De concrete invulling van de locatie wordt verder in het wijzigingsplan geregeld. De gronden die nodig zijn voor de aanleg van de rondweg, worden in een apart bestemmingsplan 'rondweg Reeuwijk-Brug' opgenomen.

Aan deze inspraakreactie kan tegemoet worden gekomen.

Conclusie:

Op grond van de inspraakreactie wordt de bouwhoogte ter plaatse van de nieuwbouw conform het bouwplan verhoogd naar 10 meter. De bedrijfswoning op het perceel Zoutmansweg 78 krijgt een maximale goothoogteaanduiding van 6 meter en het bouwblok wordt vergroot naar 10 bij 15 meter. De gronden binnen het bouwblok die binnen het vigerende bestemmingsplan reeds de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" in categorie 3 hebben, krijgen, met uitzondering van het deel waar Leliepoel wordt gebouwd, in het bestemmingsplan eveneens de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' waardoor ter plaatse categorie 3 wordt toegestaan. Het deel dat in het vigerende bestemmingsplan de bestemming "Tuinen" heeft houdt conform het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming Bedrijf in categorie 2. Het bebouwingspercentage voor het perceel met de bestemming Bedrijven wordt conform het vigerende bestemmingsplan vastgelegd op 55%. De bouwhoogte wordt verhoogd naar 9 meter. De bedrijfswoning Zoutmansweg 78 krijgt een woonbestemming. Het bouwblok wordt vergroot naar 10 bij 15 meter. De bestaande inrit krijgt zodoende de bestemming Verkeersdoeleinden en de tuin behorende bij de woning de bestemming Wonen (geen bouwblok). Ook zal de bestemming Detailhandel en Wonen van de percelen Zoutmansweg 76 en 76a gewijzigd worden in een wijzigingsbevoegdheid voor kantoor en wonen. De afstand van het gebouw tot aan de weg dient minimaal 4.80 meter te bedragen. Het aanwezige kantoor krijgt een bestemming 'Kantoor' met een maximale bouwhoogte van 9 meter. De wijzigingsbevoegdheid 2, zal komen te vervallen.

2. Punterwerf te Gouda

 • a. Inspreker heeft bezwaren tegen de vaststelling van de milieueisen en geluidscontouren, zoals afgebeeld in paragraaf 6.2, figuur 1 van het voorontwerpbestemmingsplan. Inspreker is van mening dat de woonwijk 'Wervenbuurt' in Gouda niet een 'gemengd gebied' is, maar een 'rustige woonwijk'.
 • b. Inspreker is van mening dat het niet wenselijk is dat woningen in een gebied gecategoriseerd als 'rustige woonwijk' binnen de voor het bedrijventerrein bepaalde geluidscontouren liggen.
 • c. Het bestemmingsplan dient volgens inspreker zodanig te worden aangepast dat de bewoonde percelen in Gouda-Noord buiten de 100 meter geluidscontour liggen.

Commentaar gemeente

 • a. De omgeving van het bedrijventerrein bestaat niet uitsluitend uit de woonwijk 'Wervenbuurt'. Bij de bepaling van de omgeving als 'gemengd gebied' is eveneens rekening gehouden met de aanwezigheid van drukkere wegen en bedrijven.
 • b. Het betreft hier een conserverend bestemmingsplan. Alleen bestaande bedrijven zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De bedrijven moeten voldoen aan de standaard geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit dan wel aan de milieuvergunning, waarbij rekening wordt gehouden met het geldende achtergrondniveau voor geluid. Indien een bedrijf niet aan die voorschriften kan voldoen en er derhalve een overschrijding van de geluidsvoorschriften wordt geconstateerd, zal het bedrijf maatregelen moeten treffen. Met bovenstaande wordt voorkomen dat woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten geluidshinder ervaren.
 • c. Wanneer het bestemmingsplan dusdanig zou worden aangepast dat de woningen in de Wervenbuurt binnen de geluidscontour van 100 meter komt te liggen, doet dit geen recht aan de bestaande situatie. De bedrijven zijn immers al aanwezig in de op de kaart aangegeven bouwvlakken. Zoals onder punt 2 al aangegeven zal een bedrijf maatregelen moeten treffen als er een overschrijding van de geluidsvoorschriften wordt geconstateerd.

Conclusie:

Deze inspraakreactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

3. Zoutmansweg te Reeuwijk

Inspreker verzoekt om voor de bouwplannen 'Locatie tuin Einsteinstraat' een maximale bouwhoogte van 6 meter toe te staan. Inspreker geeft aan dat de maximale goot- en bouwhoogten variëren. Zo mogen bedrijfsgebouwen binnen de agrarische bestemming een goothoogte krijgen van 6 meter en is voor de 6 bedrijfspanden met woning aan de Einsteinstraat 52-62 een maximale bouwhoogte van 6 meter vastgesteld. In 2001 ontving inspeker een brief van de gemeente waarin zij schrijft dat voor dit bouwvlak en maximale bouwhoogte geldt van 4 meter.

Commentaar gemeente

Hoewel het bouwplan voor de Einsteinstraat niet is opgenomen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein-Zoutman' kan worden gemeld dat de bedrijfsgebouwen in het laatste ontwerp van het bouwplan een bouwhoogte heeft van 6 meter. Voor dit plan is een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld.

Conclusie:

Deze inspraakreactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

4. Pascalstraat 4 te Reeuwijk

 • a. Een gedeelte van het perceel langs de Pascalstraat heeft volgens de plankaart de bestemming 'Groen' (G). Het betreffende gedeelte van het perceel is sinds jaren in gebruik als opslag van hout. Verzocht wordt om dit gedeelte van het perceel de bestemmen als 'Bedrijf' (B).
 • b. Inspreker heeft vanaf de datum van aankoop van het perceel aan de Pascalstraat een detailhandelvergunning. De wijze waarop deze detailhandelvergunning is geregeld, wijkt af van het voorontwerpbestemmingsplan. Verzocht wordt de huidige regelgeving van de detailhandelvergunning te handhaven.
 • c. Op de plankaart staat o.a. de aanduiding 'overkluizing' aangegeven. Inspreker vraagt of in het voorontwerpbestemmingsplan duidelijk aangegeven kan worden dat hier mag worden gebouwd.

Commentaar gemeente

 • a. Een deel van de gronden met de bestemming 'Groen' zijn in eigendom bij inspreker. Deze gronden behoren bij het bedrijf en zijn ook in gebruik ten behoeve van het bedrijf. Wanneer gronden met de bestemming 'Groen' aan een naastgelegen bedrijf worden verkocht, mag niet worden verwacht dat deze gronden als 'Groen' gebruikt gaan worden. In de verkoopovereenkomst is bovendien aangegeven dat deze gronden gebruikt mogen worden voor bedrijfsdoeleinden. In het ontwerpbestemmingsplan zullen deze gronden bestemd worden als 'Bedrijf' (geen bouwvlak).
 • b. In de inspraakreactie is niet aangegeven op welke punten de detailhandelvergunning afwijkt van het voorontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerpbestemmingsplan is als recht ondersteunende en aan het bedrijf gerelateerde detailhandel toegestaan. Bovendien is het op grond van het voorontwerpbestemmingsplan mogelijk om ontheffing te verlenen om detailhandel in volumineuze goederen toe te staan voor die locaties binnen het plangebied waar deze handel bij de inwerkingtreding van het plan aanwezig is.
 • c. De gronden met de aanduiding 'overkluizing' hebben de bestemming 'Water'. Een overkluizing is een bouwwerk, geen gebouw zijnde ter overdekking, op maaiveldniveau, van water. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. In de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van 14 december 2009 heeft de vertegenwoordiger van inspreker aangegeven dat er in het verleden is ingestemd met het dempen van de watergang en het aanleggen van een duiker in het gedempte gedeelte. Uit archiefonderzoek is gebleken dat in 2004 door het Hoogheemraadschap van Rijnland is toegezegd dat Rijnland akkoord zal gaan met de duiker als de gemeente voor rekening van de aanvrager zal zorgdragen voor de aanleg van een doorvoergemaal. Inspreker heeft echter nooit een aanvraag om een bouwvergunning ingediend, waardoor ook het doorvoergemaal nooit is aangelegd. Inmiddels is het beleid van het hoogheemraadschap dusdanig gewijzigd dat geen vergunning meer zal en kan worden verleend voor een dergelijke overkluizing. Een volledige demping (zonder duiker) acht het hoogheemraadschap eveneens niet mogelijk omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de aan- en afvoer van water en de kwaliteit van het water vanwege het ontstaan van doodlopende watergangen. Aan het verzoek het water tussen de Pascalstraat en de Van Leeuwenhoekstraat te dempen en hierop gebouwen toe te staan, kan zodoende geen medewerking worden verleend. In een gesprek met wethouder Van der Smit is door inspreker aangegeven dat men in plaats van een overkluizing genoegen kan nemen met het plaatsen van 1 of meerdere overdekte bruggen. Het verzoek om 2 bruggen aan te leggen stuit vanwege het nieuwe beleid van het hoogheemraadschap eveneens op problemen. In overleg met het hoogheemraadschap is wellicht een oplossing mogelijk. Door het aanleggen van bruggen in plaats van dit te dempen of geheel te overkluizen blijft het water echter bereikbaar.
  Bij de verkoop van de gronden aan de Van Leeuwenhoekstraat is aangegeven dat de sloot mag worden gedempt en hier een duiker mag worden aangelegd. Omdat deze mogelijkheid thans is uitgesloten, kan in dit specifieke geval een overbouwing met een maximale bouwhoogte van 7 meter planologisch worden toegestaan ter plaatse van 2 te realiseren bruggen. Een transparant gebouw zoals de commissie Openbare Ruimte graag ziet is voor de eigenaar geen optie omdat dit in de praktijk niet werkt vanwege een vervuilingfactor in de toekomst. Ook vraagt de eigenaar zich af wat er in de praktijk visueel zichtbaar zal zijn. De bruggen worden niet vlak langs de weg aangelegd, maar zullen terugliggend van de bestaande gevellijn komen te lopen. Het bouwplan zal sowieso ter toetsing aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Op deze wijze wordt het planologisch mogelijk gemaakt om beide bedrijfspanden van inspreker met elkaar te verbinden en blijft het water bereikbaar.

Conclusie:

De gronden met de bestemming 'Groen' die in eigendom zijn bij inspreker, krijgen in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf' (geen bouwvlak). In de regels zal worden bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'overkluizing' tussen de Pascalstraat en de Van Leeuwenhoekstraat maximaal 2 bruggen mogen worden gerealiseerd met een maximale breedte van 8 meter per brug waarop een overbouwing mag worden geplaatst met een hoogte van maximaal 7 meter.

Algehele conclusie

Aan de hand van de inspraakreacties worden de volgende wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aangebracht:

Voor de percelen Edisonstraat 46 en Zoutmansweg 74-78:

 • Op grond van de inspraakreactie wordt de bouwhoogte ter plaatse van de nieuwbouw (Leliepoel) conform de bouwaanvraag verhoogd naar 10 meter.
 • De (bedrijfs)woning op het perceel Zoutmansweg 78 krijgt een maximale goot-hoogteaanduiding van 6 meter.
 • Het deel van het bouwblok dat in het vigerende bestemmingsplan de bestemming Bedrijf in milieucategorie 3 heeft, krijgt in het bestemmingsplan eveneens de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' waardoor ter plaatse categorie 3 wordt toegestaan.
 • Het deel van het bouwblok waar het bedrijfsverzamelgebouw wordt gebouwd, alsmede de gronden die in het vigerende bestemmingsplan de bestemming "Tuinen" hebben krijgen de bestemming Bedrijven in categorie 2.
 • Het bebouwingspercentage van het bouwblok met de bestemming Bedrijf wordt van 40% verhoogd naar 55%.
 • De bouwhoogte binnen de bestemming bedrijven wordt van 8 meter verhoogd naar 9 meter.
 • De bedrijfswoning Zoutmansweg 78 krijgt een woonbestemming. Als de bestaande bedrijfswoning een woonbestemming komt, wordt bij de bestemming Bedrijf een aanduiding 'geen bedrijfswoning toegestaan' opgenomen; Het bouwblok wordt vergroot naar 10 bij 15 meter.
 • De gronden die thans in gebruik zijn als tuin behorende bij de woning Zoutmansweg 78 krijgen een woonbestemming (geen bouwblok).
 • De inrit naar het bedrijf krijgt een verkeersbestemming
 • Er wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor kantoorbestemming met wonen op de verdiepingen wordt om de bestemming Detailhandel en Wonen van de percelen Zoutmansweg 76 en 76a met een maximale bouwhoogte van 11 meter. De afstand van het gebouw tot aan de weg dient minimaal 4.80 meter te bedragen.
 • Het aanwezige kantoor krijgt een bestemming 'Kantoor' met een maximale bouwhoogte van 9 meter.
 • De wijzigingsbevoegdheid 2 komt te vervallen.

Voor het perceel Pascalstraat 4 en Van Leeuwenhoekstraat;

 • De gronden met de bestemming 'Groen' die in eigendom zijn bij inspreker krijgen in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf' (geen bouwvlak).
 • In de regels zal worden bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'overkluizing' tussen de Pascalstraat en de Van Leeuwenhoekstraat maximaal 2 bruggen met een maximale breedte van 8 meter per brug mogen worden gerealiseerd waarop een overbouwing mag worden geplaatst met een hoogte van maximaal 7 meter.