direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied West, 1e Herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.Herz1BuitengebWest-BP80

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Buitengebied West – 1e herziening' van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1901.Herz1BuitengebWest-BP80.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Aanpassing bestemmingsplan 'Buitengebied West'

De regels van het bestemmingsplan “Buitengebied West” met identificatienummer NL.IMRO.1901.BuitengebiedWest-BP80, zoals vastgesteld op 14 oktober 2015 door de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, worden als volgt aangepast:

a. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt de volgende begripsbepalingen toegevoegd:

woning:

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

(woon)boerderij:

een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met in de bouwmassa opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten, die samen een geïntegreerde eenheid (bouwkarakteristiek waarbij woon- en bedrijfsgedeelte van oudsher aan elkaar verbonden zijn) vormen;

b. Artikel 3.2, onder c, onder 3 wordt als volgt wordt aangepast:

Ten aanzien van de inhoud van bedrijfswoningen geldt het volgende:

 • de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag te allen tijde 650 m3 bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet wordt betrokken;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft van meer dan 650 m3, mag de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken vergroot worden tot maximaal 750 m3;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft meer dan 750 m3, geldt deze bestaande inhoud als maximum voor de inhoud van de bedrijfswoning inclusief aangebouwde bouwwerken.

c. Artikel 4.2, onder d, onder 3 wordt als volgt wordt aangepast:

Ten aanzien van de inhoud van bedrijfswoningen geldt het volgende:

 • de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag te allen tijde 650 m3 bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet wordt betrokken;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft van meer dan 650 m3, mag de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken vergroot worden tot maximaal 750 m3;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft meer dan 750 m3, geldt deze bestaande inhoud als maximum voor de inhoud van de bedrijfswoning inclusief aangebouwde bouwwerken.

d. Artikel 6.2.2, onder d, onder 3 wordt als volgt wordt aangepast:

Ten aanzien van de inhoud van bedrijfswoningen geldt het volgende:

 • de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag te allen tijde 650 m3 bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet wordt betrokken;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft van meer dan 650 m3, mag de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken vergroot worden tot maximaal 750 m3;
 • indien de bestaande bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft meer dan 750 m3, geldt deze bestaande inhoud als maximum voor de inhoud van de bedrijfswoning inclusief aangebouwde bouwwerken.

e. Artikel 12.2, onder c onder 4 wordt als volgt wordt aangepast:

Ten aanzien van de inhoud van woningen geldt het volgende:

 • de inhoud van een woning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag te allen tijde 650 m3 bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet wordt betrokken;
 • indien de bestaande woning inclusief bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft van meer dan 650 m3, mag de inhoud van de woning inclusief bijbehorende bouwwerken vergroot worden tot maximaal 750 m3;
 • indien de bestaande woning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken een inhoud heeft meer dan 750 m3, geldt deze bestaande inhoud als maximum voor de inhoud van de woning inclusief aangebouwde bouwwerken.

f. Aan artikel 12.3 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

12.3.2 Sanering bestaande vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 12.2 ten behoeve van de sanering van bestaande vrijstaande bijbehorende bouwwerken met inachtneming van het volgende:

 • a. Maximaal 50% van de totale oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken,  mag worden teruggebouwd, en/of behouden blijven, met dien verstande dat na sanering niet meer dan 250 m² aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel aanwezig zijn;
 • b. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
4.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

4.1.2 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 4.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 4.1.1 met maximaal 10%.

4.1.3 Uitzondering

Het bepaalde in 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

4.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

4.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 4.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

4.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 4.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.2.4 Strijd met voorheen geldend bestemmingsplan

Het bepaalde in 4.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied West- 1e herziening'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk van 5 juli 2017.