direct naar inhoud van Regels
Plan: Partiële Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Noord - Herstelbesluit Perceel B7424
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.BuitengebiedNHrz-BP81

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Plandefinitie

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Noord - Herstelbesluit Perceel B7424' als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1901.BuitengebiedNHrz-BP81.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Aanpassing bestemmingsplan “Buitengebied Noord”

De regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Noord” met identificatienummer NL.IMRO.1901.BuitengebiedNoord-BP80, zoals vastgesteld op 22 november 2017 door de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, worden als volgt herzien:

2.1 Aanpassing artikel 3 - Agrarisch met waarden
  • a. Artikel 3.1, onder l., wordt aangepast met de volgende bestemmingsomschrijving:

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - dierenverblijf en opslag van stro (saw-div,op1)': uitsluitend een stal ten behoeve van agrarische, ondergeschikte nevenactiviteiten in de vorm van de huisvesting van schapen en de opslag van stro.

2.2 Aanpassing bijlage 3 van de planregels
  • a. Bijlage 3 'Inventarisatie bebouwing niet agrarische bedrijven en voorzieningen Buitengebied Noord' wordt als volgt aangepast:
    • 1. de bestemmingsaanduiding onder nummer 11 - De Bree 6 - wordt beperkt tot de aanduiding B (cs);
    • 2. de omvang van de aanwezige bebouwing onder nummer 11 - De Bree 6 - ten behoeve van de caravanstalling op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Noord bedraagt: 1336 m².

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht zoals verwoord in artikel 34 van het bestemmingsplan “Buitengebied Noord”, vastgesteld op 22 november 2017, blijft onverkort van toepassing.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Noord - Herstelbesluit Perceel B7424' ”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk van 18 december 2019.