direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

8.1 Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de overlegpartners (waaronder de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap). Er zijn geen Rijksbelangen in het geding. Gelet hierop, alsmede gelet op de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 22 december 2011, behoeft het plan niet te worden voorgelegd aan een van de departementen van het Rijk.

In deze paragraaf worden de resultaten van het vooroverleg samengevat.

Hoogheemraadschap

Het hoogheemraadschap Van Rijnland heeft een positief wateradvies gegeven. Aangezien er in de nieuwe situatie ten opzichte van de bestaande situatie geen toename is van verhard oppervlak behoeven er geen compenserende maatregelen te worden genomen.

Reactie gemeente

Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen

Provincie Zuid-Holland

De locatie ligt volgens de provincie buiten het bestaande centrum. Volgens artikel 9 van de verordening dient het REO te adviseren over plannen groter dan 1.000 m2 op perifere locaties. Dit advies ontbreekt. Verzocht wordt het plan alsnog voor te leggen aan het REO. Voorts dient het distributieplanologisch onderzoek uit 2004 te worden geactualiseerd.

Reactie gemeente

Het plan is niet gelegen buiten het bestaande centrum van de gemeente en het betreft naar onze mening geenszins een perifere locatie. Het gaat namelijk om een uitbreiding van de bestaande Albert Heijn. Daarnaast vindt de vestiging van de Aldi grotendeels plaats binnen de bestemming Detailhandel. Dit is ook aangegeven in het bestemmingsplan. Over dit aspect heeft in 2010 afstemming met de provincie plaatsgevonden. Er is derhalve geen verplichting of noodzaak tot het vragen van een REO advies. Overigens heeft de ambtelijke werkgroep van het REO reeds informeel aangegeven dat zij tegen onderhavig plan, dat onder meer dient ter vergroting van de koopkrachtbinding, geen bezwaar heeft.

De onderhavige ontwikkeling zal zeker geen ontwrichtende werking, maar juist een versterkende werking hebben op de bestaande detailhandelsstructuur. Dat het distributieplanologisch onderzoek uit 2004 moet worden herzien wordt dan ook niet onderschreven.

Overigens blijkt uit het Koopstromenonderzoek KSO 2011 dat er voor het centrum van Bodegraven sprake is van een koopkrachtlek. Maatregelen om het centrum aantrekkelijk te houden blijken effectief bij te dragen aan het behoud van de koopkracht in het centrum tussen 2004 en 2011. Zowel gemeente als bedrijfsleven willen hier verder actief op inzetten. Een van de maatregelen die hierbij als versterking wordt gezien is de aantrekkelijkheid van het centrum voor de dagelijkse boodschappen. De vestiging van een derde supermarkt past hierin.