direct naar inhoud van 4.2 Toekomstige situatie
Plan: Oud Bodegraafseweg - Doortocht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80

4.2 Toekomstige situatie

Uitbreiding Albert Heijn

Albert Heijn is voornemens haar bestaande pand uit te breiden. Met deze uitbreiding zal de bestaande winkelvloer groter worden.

Voor de uitbreiding van Albert Heijn zijn door de gemeente richtlijnen opgesteld waaraan de nieuwbouw dient te voldoen. Zo moet de zichtlijn naar de Sint-Willibrorduskerk vanaf de Doortocht vrij blijven. Verder dient het pand, evenals in de bestaande situatie, geörienteerd te blijven op de Oud Bodegraafseweg. Tevens moet de rooilijn van de Oud Bodegraafseweg gevolgd worden.

Bovenstaande richtlijnen zijn uitgewerkt in een ontwerp, waarbij het bestaande pand aan de zuid- en de westzijde in één bouwlaag uitgebreid wordt. Aan de Oud Bodegraafseweg wordt de uitbreiding teruggelegd. Hier ontstaat de toegang van Albert Heijn. Het nieuwe pand kent een bruto vloeroppervlak van circa 2.000 m². Hiervan beslaat de supermarkt een oppervlakte van circa 1.500 m².

De bevoorrading blijft in de westelijke gevel, maar zal verder naar de achterkant verplaatst worden tot achter de oostelijke uitbreiding. Hiermee wordt de expeditie uit het zicht gehaald.

afbeelding "i_NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80_0003.jpg"

Figuur 4.1 Impressie uitbreiding Albert Heijn

Nieuwbouw Aldi

De nieuwbouw van de Aldi zal plaatsvinden op de locatie van Van Waveren. Het bestaande pand zal hiervoor gesloopt worden. Op deze locatie zal een nieuw winkelpand worden gebouwd. Binnen dit pand is de realisatie van een reguliere Aldi van circa 1.050 m² bvo mogelijk. Dit pand zal worden opgetrokken in één bouwlaag. De bouwhoogte van dit winkelpand bedraagt circa 5 m.

De entree van de Aldi zal gesitueerd worden aan de parkeerplaats. De expeditie van deze supermarkt zal worden gerealiseerd aan de noordkant van het te realiseren pand, naast het hertenkampje.

afbeelding "i_NL.IMRO.1901.12oudbdgwegOvert-BP80_0004.jpg"

Figuur 4.2 Uitbreiding Aldi

Marktvraag supermarkten

De beoogde uitbreiding van beide supermarkten past in de trend van schaalvergroting. De consument verlangt een groter assortiment en meer comfort in de winkel. Supermarkten spelen hierop in door het productaanbod uit te breiden met onder meer grotere versafdelingen. Daarnaast worden de gangpaden verbreed, de stellingen verlaagd, het aantal kassa's uitgebreid en dergelijke. Voor deze vernieuwing is meer ruimte nodig dan voorheen. Hierdoor is de gemiddelde omvang van nieuwe fullservice-supermarkten, zoals Albert Heijn, momenteel circa 1.500 m² bvo.

Uit onderzoek blijkt dat er in Bodegraven markt is voor een vierde supermarkt, aanvullend op het bestaande aanbod, met daarbij ruimte voor uitbreiding van het overige winkelaanbod dagelijkse goederen (Centrumplan Bodegraven, 2004). Deze ruimte zou onder ander ingezet kunnen worden voor uitbreiding van de Albert Heijn. In het Centrumplan wordt de totale uitbreidingsruimte berekend op 1.500 tot 2.100 m2 bvo is. De beoogde plannen van de supermarkten passen binnen de visie en de daarin becijferde economische ruimte.

Discount-supermarkten, zoals Aldi, kunnen niet achterblijven. Ook bij deze winkels verwachten klanten bredere gangpaden, een snellere kassa-afhandeling en een ruimer assortiment (met meer versartikelen). Momenteel werkt Aldi met een standaardomvang van circa 1.050 m² bvo voor nieuwe Aldi-supermarkten.

Om de concurrentie bij te blijven, zijn supermarktorganisaties in snel tempo bezig hun vestigingen uit te breiden tot bovengenoemde maatvoering. Met de beoogde uitbreiding van Albert Heijn en de nieuwbouw van Aldi, kunnen beide winkels voldoen aan de wensen van de hedendaagse consument, waardoor deze voorzieningen voor langere tijd voor Bodegraven behouden blijven.

Temeer, omdat het assortiment van beide supermarkten grotendeels complementair aan elkaar zijn. Waarbij Albert Heijn zich richt op het midden-/hogere prijssegment met een ruim assortiment bestaande uit onder meer A-merken, een luxe huismerk en goed gesorteerde versafdelingen, concentreert Aldi zich meer op een laaggeprijsd discountassortiment met een beperkt basisaanbod aan versartikelen. Beide supermarkten vullen elkaar dan ook aan en gaan ruimtelijk goed samen. Het samenbrengen van deze twee supermarktconcepten rond één gezamenlijk parkeerterrein biedt daarbij het voordeel dat het aantal autoritten beperkt kan blijven; bezoekers hoeven niet langs verschillende locaties om hun boodschappen te doen, maar kunnen op één locatie terecht.

DPO 2012 en REO-advies

Naar aanleiding van een zienswijze van de provincie Zuid-Holland, waarin is verzocht om een Distributieplanologisch onderzoek (DPO) alsmede een REO-advies, heeft het Bureau Stedelijke Planning een DPO opgesteld (Bijlage 4). In dit DPO wordt geconstateerd dat er in kwantitatieve zin marktruimte is voor een vierde supermarkt in de kern Bodegraven. Tevens is gemotiveerd waarom onderhavige ontwikkeling zal leiden tot een kwalitatieve versterking van het (zuidelijke) centrum van Bodegraven. In een latere aanvulling van het DPO is daarnaast gemotiveerd dat de ontwikkeling niet zal leiden tot een overcapaciteit in het centrum van Bodegraven. Het initiatief is niet van een zodanige aard en omvang dat realisering leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- leef- en ondernemersklimaat, als gevolg van overcapaciteit en daarop volgende leegstand.


Het Regionaal Economisch Overleg van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland heeft, op basis van het DPO, op 18 januari 2013 een positief advies verstrekt.