Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Randenburgseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12Randenburgseweg-BP80

4.4 Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). In artikel 82 van de Wgh is opgenomen dat in principe de geluidbelasting op woningen niet de 48 dB(L-den) mag overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan binnen de wettelijke onderzoekszones van wegen, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting. Ten tweede stelt de Wgh dat bij de realisatie van een nieuwe weg onderzocht moet worden of er geen nadelige effecten optreden voor bestaande aanwezige functies.
 
Planspecifiek
In de rapportage van de omgevingsdienst Midden-Holland is de geluidshinder van de rondweg uitgerekend. De conclusie is dat er geen overschrijding plaatsvindt van de wettelijk te hanteren normen. In de berekening is tevens opgenomen dat geluidsreducerend asfalt toegepast zal worden.