Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

7.1 Overleg

In het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het plan voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Het Hoogheemraadschap heeft technische adviezen gegeven voor de uitwerking van het plan. Voorts heeft het hoogheemraadschap enkele tekstuele opmerkingen op de waterparagraaf. Het plan is aangepast op deze punten. 
Tevens is het plan kenbaar gemaakt bij de provincie middels het E-formulier 'aanbieden ruimtelijke plannen'. Geconcludeerd wordt dat er geen provinciaal belang speelt als gevolg van het plan. De provincie behoeft het plan dan ook niet te ontvangen.
Met bovenstaande beoordelingen is voldaan aan het wettelijk vooroverleg.