Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

6.2 Bestemmingen

Binnen de plankaart aangegeven gronden aan weerszijde van de verkeersbestemming zijn bestemd als groen. Het betreft bermen en slootoevers en mogen dan ook enkel als zodanig gebruikt worden. Binnen de bestemming zijn geen bouwwerken en of bouwwerken geen gebouwen toegestaan met uitzondering voor verkeersborden of installaties ten dienste van een goede begeleiding van het verkeer of voor waterstaatkundige voorzieningen.
6.2.1 "Verkeer"
Binnen de plankaart is de beoogde weg met alle omliggende gronden bestemd als verkeer. De toegestane functies binnen de bestemming zijn verkeer, groen en water. De toegestane bebouwing binnen de bestemming beperkt zich tot bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van de functies.
De ruime verkeersbestemming is opgenomen zodat er voldoende flexibiliteit bestaat voor de technische uitwerking van het tracé.
6.2.2 "Wonen"
Als onderdeel van de planontwikkeling zal een deel van de zij- en achtertuin van de aangrenzende woningen vergroot worden. De vergroting van de achtertuin is in onderhavig bestemmingsplan opgenomen en bestemd als Wonen. Binnen deze bestemming is geen bebouwing toegestaan, enkel bouwwerken geen gebouwen zijnde.