Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

5 Economische uitvoerbaarheid

Volgens de Wro afdeling 6.4 moet een gemeente bij het voornemen voor een bouwplan een grondexploitatieplan vaststellen. Wanneer een bestemmingsplan wordt opgesteld voor het bouwplan kan de gemeenteraad beslissen geen exploitatieplan vast te stellen. Zij moet dit als expliciet besluit aangeven in het bestemmingsplan. Tevens moet gemotiveerd worden dat aan alle voorwaarden van artikel 6.12 van de Wro is voldaan. Dit houdt in dat de financiële onderbouwing van het plan anderzijds verzekerd is, er geen noodzaak is voor fasering, en er geen nadere eisen of regels gesteld behoeven te worden.
 
De oostelijke rondweg is geen bouwplan zoals in de betekenis van art. 6.2.1 in het Besluit ruimtelijke ordening. Er bestaat dus formeel ook geen noodzaak om een exploitatieplan op te stellen dan wel middels een anterieure overeenkomst aan te tonen dat de economische uitvoerbaarheid anderzijds verzekerd is. Onderstaand is ten behoeve van een zorgvuldige onderbouwing alsnog een overzicht van de financiering van het plan gegeven.
 
De oostelijke rondweg Boskoop, deel Randenburgseweg (onderhavig bestemmingsplangebied) is een project dat door een groot aantal partijen, waaronder het Rijk en het bedrijfsleven en door middel van subsidies gefinancierd wordt. De financiering van het project wordt beheerd door de gemeente Boskoop en is op basis van de gereserveerde budgetten toereikend. Onderstaand een globaal overzicht van de dekking van de kosten:
  • Rijk ( FES en Motie Koopmans )                                       € 3,424 mln
  • provincie                                                                             € 0,338 mln
  • gemeentelijkerage                                                             € 2,025 mln
                                                                                             totaal € 5,787mln
 
Financieel gezien maakt dit bestemmingsplan onderdeel uit van het budget binnen de gemeente voor de Oostelijke Rondweg- Rotonde N207 van € 1,1 mln. Aan dit budget worden nog twee bijdragen (gezamenlijk ca. €140.000,-) uit het bedrijfsleven toegevoegd. Deze bijdragen zijn contractueel vastgelegd. Daarnaast ontvangt de gemeente ook nog een subsidie van ongeveer 1 mln. euro voor het project. Bij elkaar genomen levert dit voldoende financiële middelen op om tot uitvoering over te kunnen gaan waarmee de economische uitvoerbaarheid is verzekerd.