Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

4.8 Flora en Fauna

In het kader van een bestemmingsplanwijziging moet worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige beschermde soorten zoals de Flora- en faunawet die geeft. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. Voorts moet bekeken worden of er effecten zijn op aangewezen gebieden zoals Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden.
Door de dienst Landelijk Gebied (DLG)van VROM is een ontwerpplan ‘compensatie Natuur en Landschap’ opgesteld, zoals ook vermeld in paragraaf 3.1.3. Het ontwerpplan is onderdeel van het ontwerpplan infrastructuur, eveneens opgesteld door de DLG. Dit rapport geeft aan welke acties en inventarisaties uitgevoerd moeten worden om een goed beeld te krijgen van de noodzakelijke effecten.
Eén van de noodzakelijke acties uit het DLG rapport is het uitvoeren van een Flora en Fauna inventarisatie.
4.8.1 Ligging ten opzichte van habitat- of Vogelrichtlijnengebieden en EHS
Het plangebied ligt op ruime afstand van Natura2000-gebied Broekvelden-Vettebroek en polder Stein > 2,5 km. Onderhavig plan betreft de realisering van een weg. Er treden geen significant nadelige effecten op voor het Nature 2000 gebied. Als gevolg van de weg zal geen eutrofiëring optreden van de gronden. Er zullen ook geen nadelige effecten optreden als geluid- of lichthinder voor de aanwezige fauna. Voorts worden geen overige nadelige effecten voorzien.
 
luchtfoto met Natura 2000 gebied (plangebied nabij pijl)
4.8.2 Soortenbescherming
Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en Faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. Sinds de inwerkingtreding van de AMvB (2005) worden er drie categorieën beschermingsniveaus onderscheiden waarop het ontheffingsregime is gebaseerd. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. 
 
Planspecifiek
Voor onderhavig plan is een Quickscan Flora & Fauna uitgevoerd, zie bijlage 1, Deze Quickscan is voor twee deelgebieden van de rondweg uitgevoerd, Randenburgseweg en Pootje tempel. Het rapport concludeert dat er door de realisatie van de oostelijke rondweg, deel Pootje Tempel,  geen beschermde soorten nadelig beïnvloed zullen worden.