Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Pootje Tempel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
    
1. het plan
het bestemmingsplan Pootje Tempel  van de gemeente Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ;
 
2. aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
 
3. aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
 
4. bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 
5. bestaand
bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;
 
6. bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1901.12PootjeTempel-BP80  met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen indien van toepassing);
 
7. bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
 
8. bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
 
9. bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
 
10. bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
 
11. gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
 
12. hoofdgebouw
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;
 
13. kunstwerk
elke door menselijk toedoen ontstane of te maken constructie of inrichting met toebehoren, noodzakelijk ten behoeve van het functioneren van infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, spoorwegen en watergangen;
   
14. peil
  • voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
  • voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
  • voor een bouwwerk geen gebouw zijnde de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld aan de zijde waar gebouwd wordt;
  • indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;
 
15. rijstrook
een gemarkeerd gedeelte van het aaneengesloten deel van de verharding van een weg dat plaats biedt aan een enkele rij motorvoertuigen op meer dan drie wielen, met uitzondering van de opstelvakken, in- en uitvoegstroken alsmede weefvakken;
 
16. wijziging
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.