direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Dammekant 115, Bodegraven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.12Dammekant115-BP80

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, behorende tot de categorieën 1 en 2 van de in bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
 • b. detailhandel, voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering, alsmede:
 • c. een verhuurbedrijf van machines en werktuigen met constructiewerkplaats ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf van machines en werktuigen' behorende tot categorie 3.1;

met dien verstande dat:

 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning is toegestaan;
 • e. zelfstandige kantoorvestiging niet is toegestaan;

één en ander met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, voorzieningen voor de waterhuishouding, ongebouwde gronden, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bedrijfsgebouwen en -woningen

Op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming en de daarbij behorende bedrijfswoning;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

 • c. de gebouwen binnen het bouwvlak dienen te worden gebouwd;
 • d. overigens geldt het volgende:

  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud   max. oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en overkappingen   één, tenzij middels een maatvoerings-
aanduiding anders is aangegeven  
650 m³     3,5 m   8,5 m  
aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen         3 m   6 m  
vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen       50 m²   3 m   6 m  
bedrijfsgebouwen en overkappingen       3.050 m²   4,5 m   10 m  
erf- of terreinafscheidingen op bouwvlakken           2 m  
erf- en terreinafscheidingen buiten bouwvlakken           1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde           3 m  

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. geluidhinderlijke en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • b. de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. opslag van goederen op onbebouwde gronden is toegestaan tot een totale stapelhoogte van ten hoogste 4,5 m;
 • d. de bruto-oppervlakte van de bedrijfsgebonden kantoren minder bedraagt dan 50% van de totale bruto-vloeroppervlakte met een maximum van 500 m²;

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken lid 3.1 om:

 • a. bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan genoemd in lid 3.1, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën zoals in lid 3.1 genoemd;
 • b. bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd.